Preskočiť na obsah

Jarné Ťaženie

15. 4. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

!!! Zraz je tra­dič­ne o 9:15 pri kul­túr­nom dome/kostole v Dolnom Moštenci. Z Považskej Bystrice ide auto­bus č.9 od želez­nič­nej sta­ni­ce a auto­bu­so­vé­ho nástu­piš­ťa o 8:45. Lístok sto­jí 11 Sk. !!!

Ak potre­bu­je­te poži­čať zbraň, pora­diť, atď… napíš­te na mail dobiaso@centrum.sk. Rovnako ak potre­bu­je­te pre­spať z piat­ka na sobo­tu ale­bo zo sobo­ty na nede­ľu, daj­te vedieť čo naj­skôr, dačo už vymyslíme :).

******Príbeh:******
Niekedy zna­me­ná smrť odpo­či­nok. Inokedy utr­pe­nie. A prá­ve boles­ťou je smrť pre tých, kto­rí zomre­li nepri­ro­dze­nou ces­tou. Miesto več­né­ho spán­ku ich čaká uví­ta­nie do krá­ľov­stva krá­ľa Myrkula. Všetci zosnu­lí si so sebou do tej­to ríše pri­ná­ša­jú nie­len svo­je chát­ra­jú­ce, vysi­cha­jú­ce, či hni­jú­ce telá, ale aj posle­dú nádej. Každý jeden má totiž vo svo­jom vnút­ri esen­ciu živo­ta, kto­rá doká­že toho, kto jej zhro­maž­dí dosta­toč­né množ­stvo, pre­niesť zno­vu do sve­ta živých. Kto sa vyslo­bo­dí a kto osta­ne väzňom?

******Postavy:******
Každý hráč by mal mať vymys­le­ný aspoň aký-taký backg­round (tj. čím jeho posta­va bola pred smr­ťou), cha­rak­te­ris­tic­ké sprá­va­nie (môže byť dove­de­né ad absur­dum – sme pred­sa nemr­tvá­ci 🙂 apod. A ako z prí­be­hu vyplý­va, kaž­dá posta­va je NEMŔTVA!

******Pravidlá:******
Hrá sa pod­ľa kom­bi­no­va­né­ho Šatrh sys­té­mu. Každý zásah tre­ba zahrať (tj. keď dosta­nem oboj­ruč­kou pria­mo do rame­na, tak už si asi s tou rukou neza­bo­ju­jem :), rov­na­ko ako kaž­dú her­nú situ­áciu, či schopnosť.

—- Zbrane —-
Je mož­né pou­ží­vať akú­koľ­vek zbraň, kto­rá je schvá­le­ná orga­ni­zá­tor­mi a akú­koľ­vek kom­bi­ná­ciu zbra­ní a ští­tov. Musia však sedieť k prí­be­hu (backg­roun­du) posta­vy – tj. ten, kto bol za živo­ta mágom, sa urči­te nebu­de ohá­ňať obojručákom. 

Každá zbraň zra­ňu­je za 1, pri súse­ku pla­tia obi­dva zása­hy. Ak boju­je­te kom­bi­ná­ci­ou zbra­ní a zasiah­ne­te obi­dvo­ma naraz, počí­ta sa iba jeden zásah. Neplatné (a ZAKÁZANÉ) zása­ho­vé plo­chy pri zbra­niach na blíz­ko sú kĺby (kole­ná, lak­te, …), hla­va, krk, rozk­rok, prs­ty, pred­lak­tia a hole­ne. Pri strel­ných zbra­niach sú neplat­né zása­ho­vé plo­chy hla­va, krk a rozkrok.

—- Životy —- (budú ude­ľo­va­né na mies­te)
4 živo­ty – žia­den kos­tým,
5 živo­tov – jed­no­du­chý kos­tým,
6 živo­tov – …

—- Špeciálne schop­nos­ti —-
Budú ude­ľo­va­né indi­vi­du­ál­ne a to tým jedin­com, kto­rí nám napí­šu o svo­jej posta­ve na mail dobiaso@centrum.sk. Fantázii sa mädze nekladú.

Miesto

Dolný Moštenec
Lokácia LARPu Tordhan – Dolný Moštenec

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Jarné Ťaženie

15. 4. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Dolný Moštenec, Dolný Moštenec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.