Preskočiť na obsah

Jarná bojovka 2019: Hranica

  • larpová hra
11. 5. 2019 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 18:00

Vitajte na Hranici 2019, našej novej bojov­ke zo sve­ta Kráľovstva Vína! Na tej­to akcii by sme radi skom­bi­no­va­li rea­li­tu dob­re zná­me­ho sve­ta Kráľovstva Vína s dlhou tra­dí­ci­ou bojo­viek, kto­rých je dnes na slo­ven­sku žiaľ málo. Dúfame, že tí z vás, kto­rí už dlho nedos­ta­li prí­le­ži­tosť oprá­šiť svoj meč, luk, či budzo­gáň sa sme­lo vrh­nú do boja!

 

Anotácia:
Nepokoje na hra­ni­ciach Kráľovstva Vína vrcho­lia. Kráľ Pataj I. vyslal trest­nú výpra­vu s cie­ľom dola­piť zrad­cu Erdudyho, kto­rý sa spria­hol s vodár­mi, no tá zatiaľ nebo­la úspeš­ná. Počas výpra­vy sa krá­ľov­skí voja­ci dosta­li aj na úze­mie sused­né­ho Vodárstva, čo celú situ­áciu ešte viac vyhro­ti­lo. Zvedovia hlá­sia, že Miklušove plu­ky vyra­zi­li z Ompitálu a Vodohradu, po ces­te ver­bu­jú do svo­jich radov miest­nych sed­lia­kov a údaj­ne sa spriah­li s kor­zár­mi a pirát­mi bráz­dia­ci­mi sever­né moria. Na celom seve­re krá­ľov­stva bol vyhlá­se­ný výni­moč­ný stav a zo zápa­du priš­li na pomoc voj­ská ver­ných Rizlingovcov, kto­ré spo­lu s chrab­rý­mi rytier­mi Svätopluka Hájnička pre­chá­dza­jú pries­myk­mi vo Fragmundských horách. Vojaci na jed­nej ani dru­hej stra­ne sa nemô­žu spo­lie­hať na hru­bé múry svo­jich hra­dov, záso­bo­va­nie viaz­ne a zim­ný mráz, kto­rý ešte neopus­til sever­nú hra­ni­cu, zalie­za až do kos­tí. Je vaším remes­lom voj­na a vaším nára­dím meč? Pridajte sa k voj­skám Rizlingsdorfu, či Hájničkovým rytie­rom! Nebojíte sa pre­liať krv za vodár­ske­ho krá­ľa Mikluša? Vstúpte do jeho légie, posil­ni­te vodár­sku pat­ro­lu ale­bo sa staň­te kor­zá­rom v jeho služ­bách! Čaká nás boj, krv, škrí­pa­nie zubov a na kon­ci snáď elfs­ké čajo­vé pečivo!

O čom bude hra
Žáner Fantasy bojov­ka
Prostredie Svet Kráľovstva Vína 
Téma Kráľovstvo Vína vs. Vodárstvo 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry bojo­vá hra 
Sériovosť hry hra na pokračovanie 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania súťa­ži­vý (staň­te sa naj­lep­ším z najlepších) 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 60+
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my sú náznakové 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 10.5.2019
Najnižšie vstup­né 7
Web Oficiálna strán­ka
Kráľova Hora
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.