Preskočiť na obsah

Jarná bojovka 2019: Hranica

11. 5. 2019 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 18:00
  • larpová hra
Jarná bojovka 2019: Hranica

Vitajte na Hranici 2019, našej novej bojov­ke zo sve­ta Kráľovstva Vína! Na tej­to akcii by sme radi skom­bi­no­va­li rea­li­tu dob­re zná­me­ho sve­ta Kráľovstva Vína s dlhou tra­dí­ci­ou bojo­viek, kto­rých je dnes na slo­ven­sku žiaľ málo. Dúfame, že tí z vás, kto­rí už dlho nedos­ta­li prí­le­ži­tosť oprá­šiť svoj meč, luk, či budzo­gáň sa sme­lo vrh­nú do boja!

 

Anotácia:
Nepokoje na hra­ni­ciach Kráľovstva Vína vrcho­lia. Kráľ Pataj I. vyslal trest­nú výpra­vu s cie­ľom dola­piť zrad­cu Erdudyho, kto­rý sa spria­hol s vodár­mi, no tá zatiaľ nebo­la úspeš­ná. Počas výpra­vy sa krá­ľov­skí voja­ci dosta­li aj na úze­mie sused­né­ho Vodárstva, čo celú situ­áciu ešte viac vyhro­ti­lo. Zvedovia hlá­sia, že Miklušove plu­ky vyra­zi­li z Ompitálu a Vodohradu, po ces­te ver­bu­jú do svo­jich radov miest­nych sed­lia­kov a údaj­ne sa spriah­li s kor­zár­mi a pirát­mi bráz­dia­ci­mi sever­né moria. Na celom seve­re krá­ľov­stva bol vyhlá­se­ný výni­moč­ný stav a zo zápa­du priš­li na pomoc voj­ská ver­ných Rizlingovcov, kto­ré spo­lu s chrab­rý­mi rytier­mi Svätopluka Hájnička pre­chá­dza­jú pries­myk­mi vo Fragmundských horách. Vojaci na jed­nej ani dru­hej stra­ne sa nemô­žu spo­lie­hať na hru­bé múry svo­jich hra­dov, záso­bo­va­nie viaz­ne a zim­ný mráz, kto­rý ešte neopus­til sever­nú hra­ni­cu, zalie­za až do kos­tí. Je vaším remes­lom voj­na a vaším nára­dím meč? Pridajte sa k voj­skám Rizlingsdorfu, či Hájničkovým rytie­rom! Nebojíte sa pre­liať krv za vodár­ske­ho krá­ľa Mikluša? Vstúpte do jeho légie, posil­ni­te vodár­sku pat­ro­lu ale­bo sa staň­te kor­zá­rom v jeho služ­bách! Čaká nás boj, krv, škrí­pa­nie zubov a na kon­ci snáď elfs­ké čajo­vé pečivo!

Jarná bojovka 2019: Hranica

11. 5. 2019 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 18:00
vstup­né od 7, regis­trá­cia kon­čí 10.5.2019

Ako bude hra prebiehať

bojo­vá hra
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
súťa­ži­vý (staň­te sa naj­lep­ším z najlepších)
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 60+

Čo hráč potrebuje

posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my sú náznakové
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Kráľova Hora, Bratislava
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.