Preskočiť na obsah

Game of Worlds, Bratislava #4 – Politické hry

19. 11. 2017 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 22:00
  • larpová hra
  • stolová hra
Game of Worlds, Bratislava #4 - Politické hry

Voľby do VÚC mali na sve­to­vú poli­ti­ku nebý­va­lý vplyv. Mimozemšťania opus­ti­li Slnečnú sústa­vu a vybra­li sa dran­co­vať ľah­šie cie­le. Chvíľkovú radosť z víťazs­tva však okam­ži­te vys­trie­da­li ešte tvr­d­šie boje o nad­vlá­du nad sve­tom. Kto bude držať opra­ty, keď neexis­tu­je spo­loč­ný nepria­teľ? USA, Rusko, Venezuela ale­bo Slovensko?

Budete vyjed­ná­vať, vytvá­rať spo­je­nec­tvá, zrá­dzať pria­te­ľov a samoz­rej­me dobý­jať svet. Game of Worlds je kavia­ren­ská megas­to­lov­ka – 15 tímov súpe­rí o nad­vlá­du nad svetom.

Zaregistrujte svoj tím hneď

Ty a Tvoj tím sa posta­ví­te do čela jed­nej z top kra­jín sve­ta. Dobyjete ale­bo zachrá­ni­te ho? Na stra­te­gic­kej mape bude­te roz­ho­do­vať o využi­tí zdro­jov, roz­miest­ne­ní armád, vytvá­ra­ní alian­cií a zra­dách spojencov.

Nemusíš byť kapi­tá­nom, aby si mohol kedy­koľ­vek zra­diť spojencov.
Taktika, intri­gy, dip­lo­ma­cia a stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia – to všet­ko vás čaká na Game of Worlds.

Prečo to nie je oby­čaj­ná sto­lov­ka? Každú kra­ji­nu bude ovlá­dať jeden tím hrá­čov. Medzi sebou nebu­de­te len bojo­vať na stra­te­gic­kej mape, ale čaká vás aj ozaj­st­né vyjed­ná­va­nie a koor­di­ná­cia spo­je­nec­kých aktivít.

Viac infor­má­cií

Každého spojenca môžete kedykoľvek zradiť.

Taktika, intri­gy, dip­lo­ma­cia a stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia – to všet­ko Ťa čaká na Game of Worlds, inte­rak­tív­nej hre, v kto­rej sa posta­víš do čela jed­nej z kra­jín sve­ta aby si odra­zil invá­ziu mimozemšťanov.

Hrateľné kra­ji­ny

Trvanie hry: 3h

Veľkosť tea­mov: 2–4 hráčov

Za koľ­ko: 5€ za čle­na tímu.

Je možné hrať (a vyhrať!) aj za Slovensko 🙂

Registrácia

Game of Worlds, Bratislava #4 – Politické hry

19. 11. 2017 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 22:00
vstup­né od 5€, regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
opa­ko­va­teľ­ná hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
súťa­ži­vý (staň­te sa naj­lep­ším z najlepších)
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 30

Čo hráč potrebuje

posta­vy vytvá­ra­me my
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
jed­lo si môže­te kúpiť počas hry
Námestie SNP 30, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.