Game of Worlds #6, Návrat do Bratislavy

Pridal(a)
Matej Moško
-

Kedy
17. 11. 2019
začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 20:00

Kde
Refresh club

Čo

  • larpová hra
  • stolová hra

Kaviarenská hra o sve­to­vej domi­nan­cii Game of Worlds sa vra­cia do Bratislavy. Zvoľ si pre­zi­den­ta a príď dobyť svo­ju obľú­be­nú kra­ji­nu. Alebo rov­no všet­ky. V Game of Worlds 2–4 člen­né tímy roz­ho­du­jú o budúc­nos­ti sve­ta. Chceš sve­to­vý mier? Príď si ho vybo­jo­vať.

Budete vyjed­ná­vať, vytvá­rať spo­je­nec­tvá, zrá­dzať pria­te­ľov a samoz­rej­me dobý­jať svet. Game of Worlds je kavia­ren­ská megas­to­lov­ka – 15 tímov súpe­rí o nad­vlá­du nad sve­tom.

Zaregistrujte svoj tím hneď

Ty a Tvoj tím sa posta­ví­te do čela jed­nej z top kra­jín sve­ta. Dobyjete ale­bo zachrá­ni­te ho? Na stra­te­gic­kej mape bude­te roz­ho­do­vať o využi­tí zdro­jov, roz­miest­ne­ní armád, vytvá­ra­ní alian­cií a zra­dách spo­jen­cov.

Nemusíš byť kapi­tá­nom, aby si mohol kedy­koľ­vek zra­diť spo­jen­cov.
Taktika, intri­gy, dip­lo­ma­cia a stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia – to všet­ko vás čaká na Game of Worlds.

Prečo to nie je oby­čaj­ná sto­lov­ka? Každú kra­ji­nu bude ovlá­dať jeden tím hrá­čov. Medzi sebou nebu­de­te len bojo­vať na stra­te­gic­kej mape, ale čaká vás aj ozaj­st­né vyjed­ná­va­nie a koor­di­ná­cia spo­je­nec­kých akti­vít.

Viac infor­má­cií

Každého spojenca môžete kedykoľvek zradiť.

Taktika, intri­gy, dip­lo­ma­cia a stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia – to všet­ko Ťa čaká na Game of Worlds, inte­rak­tív­nej hre, v kto­rej sa posta­víš do čela jed­nej z kra­jín sve­ta aby si odra­zil invá­ziu mimo­zemš­ťa­nov.

Hrateľné kra­ji­ny

Trvanie hry: 3h

Veľkosť tea­mov: 2–4 hrá­čov

Za koľ­ko: 15€ za tím (20€ na mies­te)

Je možné hrať (a vyhrať!) aj za Slovensko 🙂

 

O čom bude hra
Žáner war­ga­me
Prostredie posta­po, blíz­ka budúc­nosť
Téma sve­to­vá poli­ti­ka
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry nevie­me to určiť
Sériovosť hry opa­ko­va­teľ­ná hra
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia súťa­ži­vý (staň­te sa naj­lep­ším z naj­lep­ších)
Náročnosť na psy­chi­ku hra je hlav­ne o zába­ve
Očakávaný počet hrá­čov 30
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potre­bo­vať
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my si iba pred­sta­vu­je­me
Jedlo jed­lo si môže­te kúpiť počas hry
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie
Najnižšie vstup­né 15€
Web Oficiálna strán­ka
Refresh club
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.