Preskočiť na obsah

Dracon

4. 5. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

________________________________________________________________________________________

Vyhlásenie Generálnej rady Šedého kon­ci­lu
____________________________________________________________________________________________
Bratia a ses­try, dru­ho­via v boji veči­tom !__________________________________________________________
Mocou mne zve­re­nou do rúk, vyhla­su­jem uzá­ve­ry Generálnej rady Šedého kon­ci­lu Urbi et Orbi. Na Generálnej rade Šedého kon­ci­lu sa kar­di­ná­li uznies­li na nasledovnom:_______________________________________________________________________
Ad I : Po dlhých rokoch, je tu ten čas a je tu toto mies­to, poz­dvi­hnúť zno­va meč na obra­nu krá­ľov­stva Kristovho ! Na urbium Bratislavské tým­to vyhla­su­je­me kri­žiac­ku výpra­vu. Povinnosťou kaž­dé­ho, zain­te­re­so­va­né­ho v stra­nách Dominum Dei je poslúch­nuť vola­nie, kto­ré spra­vod­li­vých núti obno­viť pokoj mes­ta Bratislavy, vola­nie núdz­nych, kto­rí čaka­jú na pomoc, bra­tov i ses­tier rov­ných vo viere._______________________________________________________________________________________
Ad II : Jan Meritus pre­vi­niv­ší sa ako Nepriateľ Cirkvi, je odte­raz per­so­na non gra­ta, na všet­kých mies­tach, kde pre­bý­va aspoň jeden z nás. Ktokoľvek ho zhliad­ne, má naše požeh­na­nie vyko­nať hrdel­ný trest. Akékoľvek kontakty(rovnako aj vyjed­ná­va­nie) s ním sú neprí­pust­né a tres­tom je ani­hi­lá­cia enti­ty v našej juris­dik­cii. Avšak upo­zor­ňu­je­me ! Nepokúšajte sa ho zneš­kod­niť vlast­ný­mi pros­tried­ka­mi a rad­šej kon­tak­tuj­te nás, kto­rí máme pri­pra­ve­né špe­ciál­ne Inkvizičné jed­not­ky, pri­me­ra­ne vyba­ve­né na boj s tou­to entitou._____________________________________________________________________________________
Ad III : Nech na zná­mosť voj­de, že náš milo­va­ný brat Augustín, dosta­nuv­ší sa do našej milos­ti a pozor­nos­ti, odte­raz sa stá­va pápež­ským legá­tom vo veci kri­žiac­kej výpra­vy voči urbiu Bratislavy, nech naň­ho zostú­pi Božia milosť a požeh­na­nie. Odporúčame mu, nech uve­die meno nástup­cu jeho vo fun­kcii tajom­ní­ka stra­ny Dominum Dei.
Týmto zvo­lá­va­me vše­obec­né požeh­na­nie na Vás, všet­kých čo posta­ví­te sa silám zla, kto­ré napl­no ovlád­li mes­to Bratislavské a pre­nik­li dokon­ca do Rady Starších mes­ta Bratislavy. Odstráňte hnis tečú­ci uli­ca­mi trpia­cich, znič­te a zadup­te do zeme seme­no Satanovo, nech pla­meň vie­ry vám bude zbra­ňou i ochra­nou ! Zničte všet­kých čo sa vám posta­via na odpor ! A zachráň­te duše nevin­ných od več­né­ho utr­pe­nia. K tomu Vám Boh pomá­haj !
____________________________________________________________________________________________
Vaši kar­di­ná­li, čle­no­via Generálnej rady Šedého kon­ci­lu
____________________________________________________________________________________________
Dolupodpísaný
Jeho emi­nen­cia Pierre Mazariny, tajom­ník Generálnej rady Šedého kon­ci­lu
___________________________________________________________________________________________
O co teda ide ? Klasicky Dracon s zjed­no­su­se­ny­mi pra­vid­la­mi, zame­ra­ny pre­vaz­ne na vyuku novej „krvi“ do pro­stre­dia Urbanu a vlast­ne aj WoDu. Patnast hra­cov bude mat sta­tus hrac a srdec­ne pozy­va­me vset­kych novych hra­cov kto­ri nema­ju este sku­se­nost s takym­to sve­tom, ale aj tych co si chcu dob­re zahrat, naucit sa varit si svo­je kaka­vo, pocho­pit tak­tros­ku orgov, nene­chat sa mani­pu­lo­vat mani­pu­lu­ju­cij­mi, kto­ri cas­to su mani­po­lo­va­ni, poznat v pra­xi pra­vid­la kto­re su v malych per­mu­to­va­nych for­mach po vset­kych LARPoch s podob­nym zame­ra­nim atd.
____________________________________________________________________________________________
Pre sku­se­nu, mazac­ku, hracs­ku obec je moz­nost si zahrat za sil­ne CP posta­vy, kto­re okrem CePovania hra­cov budu plnit aj didak­tic­ku fun­kciu a mozu mla­dym pora­dit co a ako, odo­vzdat im svo­je sku­se­nos­ti, neza­pla­ti­tal­ne zla­tom.
A takis­to sa mozu pono­rit do tem­ne­ho sve­ta ulic mes­ta Bratislavy.

Miesto

Staré mes­to, Bratislava
Stare mes­to a okolie

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Dracon

4. 5. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Staré mes­to, Bratislava, Staré mes­to, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.