Preskočiť na obsah

DobroFantH 2013

  • larpová hra
24. 7. 2013 - 31. 7. 2013 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 00:00

21. roč­ník naj­väč­šie­ho výcho­do­slo­ven­ské­ho LARP‑u Vás opäť pozý­va do maleb­né­ho pro­stre­dia pod hra­dom Krásna Hôrka.

Dobré zná­my svet posta­po­ka­lyp­tic­ké­ho Onyx‑u píše už štvr­tú epi­zó­du svo­jích dejín. Nekonečný boj medzi mági­ou a vedou pokra­ču­je o nad­vlá­du nad hŕs­tkou pri­živ­ších ľudí v divo­či­ne zmu­to­va­né­ho sveta…

Príďte a staň­te sa roz­ho­du­jú­cim jazýč­kom na váhe toh­to kreh­ké­ho equilibria !

Tento roč­ník … vzhľa­dom na kaž­do­roč­nú kolí­ziu s Kráľovstvom vín … sa usku­toč­ní v netra­dič­nom ter­mí­ne – od stre­dy do stre­dy – pri­čom hlav­ná hra bude v nede­ľu až v uto­rok. Keďže ste aj dote­raz brá­va­li 2 dni voľ­na, nebu­de to pre Vás žiad­na zme­na. Tí, čo sa chcú vykem­po­vať môžu prí­sť už v stre­du a zostať až do stre­dy. Valnú časť účast­ní­kov oča­ká­va­me v pia­tok večer. V sobo­tu si uzrej­mí­me pra­vid­lá a v sobo­tu pod­ve­čer začne­me Prológ-om wink

Registrovať sa môže­te od 01.02.2013 na strán­kach dob​ro​fanth​.eu

Tešíme sa na Vás !

 

Miesto

Krásnohorské Podhradie
Autokemping a pri­ľah­lá lúka (ved­ľa fut­ba­lo­vé­ho ihriska)

K dis­po­zí­cii spr­chy a toale­ty v autokempingu.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

zsol­ko

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Krásnohorské Podhradie
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.