Preskočiť na obsah

Dobrí, Zlí a Škaredí 3

  • larpová hra
1. 3. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Ide o pilot­nú akcia tré­nin­gov Orthanku 2008. Dobrí, Zlí a Škaredí je hra zame­ra­ná pre­važ­ne na boj s ľah­ší­mi lar­po­vý­mi prv­ka­mi. Hlavnou ide­ou je zápas troch armád, z kto­rých kaž­dá je sil­ná pro­ti jed­nej a záro­veň sla­bá pro­ti tej dru­hej. V boji sa stret­nú zástup­co­via rás zná­me­ho sve­ta, vyvr­he­li z horú­cich pekiel a armá­dy záhrobia.

Ak sa roz­hod­ne­te prí­sť na hru, na našich fórach náj­de­te vše­obec­né pra­vid­lá a oso­bit­né pra­vid­lá kaž­dej stra­ny. Hráči by mali ovlá­dať pra­vid­lá vše­obec­né + stra­ny kto­rú si vybra­li a svo­ju posta­vu. Kto by chcel vidieť na vlast­né oči ako to vyze­ra­lo na posled­ných Dobrých, Zlých a Škaredých …http://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​6​L​p​3​-​O​Q​g​Img Registrácie vyba­vu­jem na adre­se: s.i.c.c.o@azet.sk V lud­skej reči – kaž­dý kto plá­nu­je na akciu prí­sť by mi mal na ten­to mejl čo naj­skôr poslať poštu vo for­me: Ja som ten a ten, budem hrať to a to. Tot. vsjo. Tešíme sa na Vás…

Miesto

Girbeš
Girbeš (KVP) Košice. Stretávka je o 8:30 na zastáv­ke MHD – Kláštor (Konečná tro­lej­bu­su 71 a auto­busv 19, 36 a 31)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Girbeš
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.