Preskočiť na obsah

Corvus Terra

15. 8. 2013 - 18. 8. 2013 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 19:00
  • larpová hra

Ešte pivo hos­tin­ský,“ zakri­čí od sto­lu chlap v kože­nej tuni­ke so zašlým erbom, kto­rý už neroz­lúš­ti snáď ani maji­teľ. Po boku mu visí meč a na chrb­te moľ­mi pre­žra­tý hru­bý plášť.

Popíja pivo po veľ­kých dúš­koch, roz­prá­va svo­je his­tor­ky a bláz­ni­vo gestikuluje.

Vravím vám, bol som v tom kra­ji! Nikde som tam sto­py po výbu­chu nevidel.“

Ale veď všet­ci hovo­ria o expló­zií, nie?“ opo­nu­je prí­se­dia­ci chlap v ušpi­ne­nom šate a čapici.

Hovorím, nič. Samozrejme, že som videl zni­če­né dedi­ny a mes­tá. Avšak nič čo by hovo­ri­lo o tom výbuchu.“

A čo ľudia?“ spý­ta sa ďal­ší miest­ny otrhanec.

Ale ľudia. Všetko tam náj­deš v dneš­nej dobe. Stavajú si nové domy a nikto o tom nech­ce ani počuť. Teda takmer.“

Tak vrav,“ vyzve ho prvý.

No, tak vraj kade tade je mož­né nájsť neja­kú ostat­ky z boja. Neraz neja­ký vzác­ny pred­met po nie­kom sláv­nom, kto vte­dy zomrel.“

Nejaké magic­ké zbra­ne a brne­nia?“ opý­ta sa mla­dík sedia­ci na lavi­ci neďa­le­ko zau­ja­tý tou­to témou.

Aj to, aj to. Počul som roz­prá­vať aj o iných pokla­doch, veď neďa­le­ko stá­le jed­na z magic­kých veží.“

Že ho vôbec počú­va­te mla­dí,“ ozve sa žold­nier od ved­ľaj­šie­ho sto­la. „Rozprávky sú pre deti. Radšej by ste sa mali zau­jí­mať o sku­toč­né veci.“

A čo také sku­toč­né máš na mysli?“

Napríklad to, že hra­ni­čia­ri sa vrá­ti­li do hav­ra­nie­ho pries­my­ku a obchod­ní­ci koneč­ne zača­li zno­vu prú­diť tým mies­tom. Alebo to, že dosta­li od krá­ľa slo­bo­du roz­hod­nu­tia, kto­rú im ofi­ciál­ne prí­de pre­dať aký­si hod­nos­tár z hlav­né­ho mesta.“

Ale na tých­to novin­kách nie je nič láka­vé,“ odpo­vie neja­ký dedin­čan z lavi­ce opro­ti chla­po­vi v tunike.

Práveže je to ešte láka­vej­šie, pre­to­že si môže­te byť istý osla­vou tej­to uda­los­ti. A pri tých kup­coch idú­cich tadiaľ, urči­te nebu­de chu­dob­ná. Stavil by som sa, že aj tur­naj tam bude.“

A to je dôvod, pre­čo tam ideš ty?“ opý­ta sa ho chlap a odpi­je si riad­ny dúšok z piva.

Na to koľ­ko si toho vypil ti to ešte mys­lí. Turnaj sľu­bu­je reál­ne tro­fe­je. Báchorky o stra­te­ných mes­tách a pokla­doch v Carvus ter­ra opro­ti tomu majú pra­má­lo reál­ny základ nie­to cenu.“

Ale čo ak sú prav­di­vé?“ opý­ta sa hor­li­vý mladík.

Potom šťast­ný ten, kto natra­fí na tu prav­di­vú,“ povie žold­nier a mla­dí­ko­vi sa v očiach zais­krí nádej.

A vie­te čo?“ posta­ví sa chlap v kože­nej tuni­ke a dopi­je zvy­šok piva. „Idem aj ja na ten tur­naj. A pla­tím pivo pre kaž­dé­ho kto ide tiež.“

V hos­tin­ci sa roz­bu­rá­ca jasot. Zrazu všet­ci spo­loč­ne pijú na tur­naj chys­ta­jú­ci sa v hra­ni­čiar­skej usad­los­ti na počesť hod­nos­tá­ra a sprá­vy, kto­rú pri­ná­ša. Všetci až na pár osôb kto­ré sa pod skry­tom svo­jich pláš­ťov odo­be­rú do bez­ú­teš­nej noci.

Vitaj dob­ro­druh vo sve­te lar­pu Corvus ter­ra. Vitaj na pla­né­te Atholi, ako ju pome­no­va­li elfo­via, keď sa sem pre­nies­li zo svo­jej umie­ra­jú­cej pla­né­ty Erifrea. Atholi mala kedy­si tri mesia­ce, ale dva z nich, Ayon a Elies, zanik­li pri nára­ze prá­ve s pôvod­nou pla­né­tou elfov. Na oblo­he teda ostá­va visieť posled­ný z mesia­cov, Reeya.

Obdobie kto­ré nasle­do­va­lo potom je v deji­nách opi­so­va­né ako naj­väč­šia kata­stro­fa sve­ta. Ľudia tie­to časy vola­jú obdo­bie ohňa a vody, počas kto­ré­ho sa povrch pla­né­ty pre­for­mo­val a dal vznik roz­lič­ným rasám. Každá má svo­ju his­tó­riu plnú dob­rých ale aj zlých chvíľ.

Dnes sa píše rok 674 veku osíd­le­nia, čo je pia­tym ľud­ským vekom v pora­dí. Je rok po kon­flik­te mágov. Katastrofe kto­rá zača­la na magic­kých uni­ver­zi­tách a zasiah­la celý svet, no naj­viac kon­ti­nent zva­ný Coenaculia. Mágovia počas svo­jich bitiek nevá­ha­li pou­žiť aj všet­kých ostat­ných a tak sa kra­ji­na musí zo stre­tov spa­mä­tať. Všade sa obno­vu­jú mes­tá dedi­ny a usadlosti.

V tom­to čase, keď ľudia nená­vi­dia mágiu a kaž­dé­ho s tou­to schop­nos­ťou pre­na­sle­du­jú a lyn­ču­jú, sa nachá­dza­me v oblas­ti zná­mej ako Corvus ter­ra, v obno­vu­jú­cej sa usad­los­ti krá­ľov­skej hra­ni­čiar­skej jed­not­ky Havrani, nachá­dza­jú­cej sa neďa­le­ko hav­ra­nie­ho priesmyku.

Havraní pries­myk je veľ­mi využí­va­nou obchod­nou tra­sou. Jednak pre­to, že rých­lo spá­ja sever­nú časť kon­ti­nen­tu s juž­nou a vďa­ka hra­ni­čia­rom je bez­peč­ný. Je to zní­že­ni­na vytvo­re­ná Nekonečnou rie­kou roz­de­ľu­jú­ca tiah­nú­ci sa pás poho­ria na Spodné hrad­by na seve­ro­vý­cho­de a Klesajúce ští­ty na juhozápade.

Aj keď usad­losť leží tro­chu pomi­mo obchod­nej ces­ty cez pries­myk je frek­ven­to­va­nou zastáv­kou pre všet­kých idú­cich po tej­to tra­se nakoľ­ko v oko­lí žiad­na iná nie je. A prá­ve tu sa nachá­dza­me. Čaká Ťa tur­naj na počesť krá­ľov­ské­ho hod­nos­tá­ra, osla­va sviat­ku zre­los­ti, hos­ti­na a mno­ho prí­be­hov z oko­lia usad­los­ti. Ešte raz Ťa vítam na tom­to mies­te a pra­jem Ti krás­ne časy.

 

 

 

Miesto

Skároš (okres Košice – okolie)
Corvus ter­ra je let­ná LARPová hra orga­ni­zo­va­ná občian­skym zdru­že­ním LARP klub Košice na lúkach neďa­le­ko dedin­ky Skároš.

Príbeh hry je zasa­de­ný do fan­ta­sy sve­ta menom Atholi, ako ju pome­no­va­li kedy­si raz dáv­no vzne­še­ní elfovia.

Píše sa rok 674 veku osíd­le­nia, čo je pia­tym ľud­ským vekom v pora­dí. Je rok po kon­flik­te mágov. Katastrofe kto­rá zača­la na magic­kých uni­ver­zi­tách a zasiah­la celý svet, no naj­viac kon­ti­nent zva­ný Coenaculia, na kto­rom je aj pohra­nič­ná usad­losť s nená­pad­ným náz­vom Havraní priesmyk.

Kedy sa hrá?

Hra začí­na ran­ným zaki­ki­rí­ka­ním kohú­ta prvé­ho dňa veľ­ké­ho sviat­ku toho­to roku, a kon­čí sa vystú­pe­ním pána dopro­stred den­nej oblo­hy na tre­tí deň.

V našej reči to teda zna­me­ná 15.8.2013 od 9:00 – 18.8.2013 do 13:00

Kde sa hrá?

Hrá sa na lúkach neďa­le­ko dedin­ky Skároš (viď mapka)

Zobraziť Corvus Terra na väč­šej mape

Kedy mám prí­sť na miesto?

Je dob­ré aby si sa dostavil(a) na her­né mies­to naj­ne­skôr 14.8.2013 v poobed­ňaj­ších hodi­nách (ide­ál­ne do 19:00 hodi­ny). Je to prá­ve kôli tomu, aby orga­ni­zá­to­ri nemu­se­li rie­šiť neher­né zále­ži­tos­ti počas her­nej doby, a teda neuk­ra­co­va­li hrá­čov o her­ný zážitok.

Kde sa bude spať?

Je potreb­né aby si kaž­dý hráč zaob­sta­ral prí­stre­šok na noc. Spať sa bude v sta­no­vom tábo­re (pre odváž­liv­cov je k dis­po­zí­cii aj šíre nebo pri ohníč­ku). Teda je potreb­né ak máte mož­nosť doniesť si sta­ny, ak nie, tak sa dohod­núť s nie­kym, kto stan má.

Máte iné otáz­ky, na kto­ré ste tu nenašliodpovede?

Neváhajte nás kedy­koľ­vek kon­tak­to­vať na adre­se larp.klub.kosice@gmail.com,
ale­bo na tele­fón­nom čís­le: 0905 149 650 (Michal Štelmák – pred­se­da o.z.).

Registrácia na hru

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

LARP klub Košice o.z.

Corvus Terra

15. 8. 2013 - 18. 8. 2013 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 19:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Skároš, Skároš
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.