Preskočiť na obsah

Corvus Terra – Kroniky bieleho havrana

14. 7. 2016 - 17. 7. 2016 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 23:59
  • larpová hra

Pomysleli ste si po zhliad­nu­tí fil­mu, pre­čí­ta­ní kni­hy, ale­bo zahra­ní počí­ta­čo­vej hry aké by to bolo pre­žiť si nie­čo podob­né na vlast­nej koži?

LARP klub Košice o.z. Vás pozý­va na troj­dňo­vý LARP odo­hrá­va­jú­ci sa v mys­tic­kej kra­ji­ne bie­le­ho hav­ra­na. Čakajú na Vás reál­ne kuli­sy, obrov­ské her­né úze­mie, a množ­stvo zážitkov.

Podmienky účas­ti: http://​cor​vus​ter​ra​.eu/​r​u​l​e​s​/​r​e​a​d​/​p​o​d​m​i​e​nky

Všeobecné pra­vid­lá: http://​cor​vus​ter​ra​.eu/​r​u​l​e​s​/​r​e​a​d​/​v​s​e​o​b​e​c​n​e​-​p​r​a​v​i​dla

Organizačné infor­má­cie: http://​cor​vus​ter​ra​.eu/​r​u​l​e​s​/​r​e​a​d​/​o​r​g​a​n​i​z​a​c​n​e​-​i​n​f​o​r​m​a​cie

Herné mecha­niz­my: http://​cor​vus​ter​ra​.eu/​r​u​l​e​s​/​r​e​a​d​/​h​e​r​n​e​-​m​e​c​h​a​n​i​zmy

Ak máte záu­jem si prí­sť zahrať, napíš­te nám email na adre­su larp.klub.kosice@gmail.com.

Miesto

Skároš

LARP Corvus Terra sa bude odo­hrá­vať na lúke pri­bliž­ne 750m za obcou Skároš. Pre lep­ší pre­hľad sme pri­pra­vi­li mapu

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Informácie o plat­be budú zve­rej­ne­né dňom spus­te­nia registrácie
Registračná strán­ka

Organizátor

LARP klub Košice o.z.

Corvus Terra – Kroniky bieleho havrana

14. 7. 2016 - 17. 7. 2016 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 23:59
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Skároš, Skároš
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.