Preskočiť na obsah

Corvus Terra – Hnev strážcov lesa

20. 8. 2014 - 24. 8. 2014 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 13:00
  • larpová hra

Tmavá noc sa znies­la na Havraní pries­myk. V diaľ­ke bolo počuť zlo­vest­né huča­nie hro­mu, ale oblo­ha nad ním bola jas­ná. Veliteľ vyšiel zo svoj­ho sta­nu a zahľa­del sa do východ­né­ho lesa.

Hliadka sa ešte nevrátila?”

Nie pane” odpo­ve­dal mu hra­ni­čiar na stráži.

To je div­né. mali sa vrá­tiť ešte pred zotmením”

Pár oka­mi­hov na to z lesa vybeh­li dve posta­vy. Bolo ich sot­va vidieť, ale oko hra­ni­čia­ra je ostré a tré­no­va­né. Veliteľ sia­hol po meči. Niečo nebo­lo v poriadku.

Pane,” ozva­lo sa skôr ako oso­ba voš­la do svet­la faklí.

Ukľudnite sa! A pove­dz­te čo sa deje”

Pane, zves­ti boli prav­di­vé. Našli sme telá. Telá roz­tr­ha­né na kusy.”

Veliteľova tvár zbledla.

A to nie je všet­ko pane. Nevideli sme nič, ale nie­čo tam bolo. Sledovalo nás to.”

Matias! Zobuď mužov, rozo­stav hliad­ky, tre­ba posil­niť východ­nú hra­ni­cu lesa.”

Poručík sa oto­čil na päte a zmi­zol v tme. O pár chvíľ bola celá jed­not­ka na nohách a pri­pra­ve­ná čeliť čomukoľvek.

Ozval sa krik. Všetci zbys­tri­li pozor­nosť a zau­ja­li obran­né vopred dohod­nu­té stanoviská.

Z lesa vybeh­la posta­va oble­če­ná v div­ných han­drách. Bol to muž, oči­vid­ne z ďale­ka. Priblížil sa ku svet­lu a jeho tvár bola zalia­ta krvou.

Veliteľ vystú­pil z tieňa.

Čo sa sta­lo? Čo si videl? Čo tam je?”

Muž chví­ľu váhal no napo­kon pove­dal “ZLO”. V tej chví­li sa stra­til v tme ako­by ho nie­čo chy­ti­lo a vtiah­lo späť do lesa.

Pripravte sa!”

Všetci hľa­de­li do východ­né­ho lesa s pri­pra­ve­ný­mi zbra­ňa­mi, pri­pra­ve­ní brá­niť hav­ra­ní pries­myk svo­ji­mi život­mi. Na zem pad­li prvé kvap­ky pri­chá­dza­jú­cej búrky…

Najprv tí bar­ba­ri zo seve­ru, teraz nie­čo oku­pu­je východ­ný les, a ešte k tomu začne pršať. Toto bude dlhá noc” pove­dal poru­čík. Veliteľ si však len nasa­dil kapuc­ňu na hla­vu a ďalej poti­chu sle­do­val tmu pred sebou…

Občianske zdru­že­nie LARP klub Košice Vás pozý­va na LARP odo­hrá­va­jú­ci sa v mys­tic­kej kra­ji­ne Corvus Terra.

Čaká vás sple­ti­tý prí­beh plný tajom­stiev a záhad.

4 dni vo fan­tá­zii (od 20.8. 9:00, do 24.8. 13:00).

Prepracované prí­be­hy samot­ných hrá­čov, či pri­blí­že­nie živo­ta vo fan­ta­zij­nom svete.

Pred hrou budú pri­pra­ve­né works­ho­py pre lep­šie obo­zná­me­nie sa s kra­ji­nou Corvus Terra.

V sobo­tu večer bude hos­ti­na zasa­de­ná do deja hry.

Non-stop strá­že­ný her­ný aj neher­ný tábor.

Bohatý her­ný, aj neher­ný prog­ram, a mno­ho ďalšieho…

Miesto

Skároš

LARP Corvus Terra sa odo­hrá­va na lúke pri­bliž­ne 750m za obcou Skároš a asi 1,5km pred maďar­ský­mi hranicami.

Pre lep­ší pre­hľad sme pri­pra­vi­li mapu

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

pri plat­be na účet:
1.2.2014 – 31.3.2014 = 12,- €
1.4.2014 – 30.6.2014 = 15,- €
1.7.2014 – 12.8.2014 = 18,- €

v hoto­vos­ti na mies­te: 20,- €
Registračná strán­ka

Organizátor

LARP klub Košice o.z.

Corvus Terra – Hnev strážcov lesa

20. 8. 2014 - 24. 8. 2014 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 13:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Skároš, Skároš
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.