Preskočiť na obsah

Con-ec 5 žije

  • festival
  • larpová hra
  • stretnutie
10. 8. 2017 - 13. 8. 2017 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 23:59

Ahoj.
Již po páté si vás všech­ny přá­te­lé dob­ré­ho cono­vá­ní dovo­lu­je­me pozvat na vel­ko­le­pý brněn­ský Con-ec.

Tentokrát s pod­ti­tu­lem: Con-ec 5 žije. 
v ter­mí­nu: 10–13.8 2017
v mís­tě: Brno, ZŠ Horníkova 1.

 

Kdo jste byli na minu­lých roč­ní­cích, již víte co máte čekat a pro vás ostat­ní, může­te se těšit na něko­lik sou­běž­ných linií prog­ra­mů. (sci-fi, fan­ta­sy, Military, lite­ra­tu­ra, horor, Asie, komiks, ste­am­punk a tra­dič­ní mani­fest fantastiky)
Množství Komorních lar­pů a rpg her.
Najdete u nás všech­no co k dob­ré­mu conu patří, množ­ství des­ko­vých her, simu­lá­tor kos­mic­ké lodi Artemis, Retrohernu, kte­rá vám při­ne­se to nej­lep­ší z dob dáv­no minu­lých, mno­ho zají­ma­vé­ho a ori­gi­nál­ní­ho prog­ra­mu, kde nebu­de chy­bět napří­klad oblí­be­ný tur­naj ve fam­fr­pá­lu a dal­ší zába­va vytvo­ře­ná spe­ciál­ně pro návš­těv­ní­ky Con-ce.
A hlav­ně pak nepřetr­ži­tou uvol­něnou pár­ty 24 hodin den­ně s boha­tým pří­su­nem občerstve­ní kdy­ko­li po ruce.

Takže buď­te vítá­ni a nevá­hej­te nav­ští­vit naše strán­ky a sami se mrk­nout jaký prog­ram vás čeká.
Předprodej vstu­pe­nek s výhod­nou sle­vou a regis­tra­ci účast­ní­ků zaha­ju­je­me v půl­ce června.

https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1​8​1​1​9​8​5​1​0​9​1​2​2​665
http://​con​-ec​.cz/

Těší se na vás opět u baru… vaši orgové. 
Con-ci zdar!!

O čom bude hra
Žáner Různé
Prostredie Různé
Téma Různé
Ako bude hra prebiehať
Typ hry komor­ná hra 
Sériovosť hry opa­ko­va­teľ­ná hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me zástup­né konanie 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 500
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my sú náznakové 
Jedlo jed­lo si môže­te kúpiť počas hry 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 13.8.2017
Najnižšie vstup­né 100 kč
Web Oficiálna strán­ka
ZŠ Horníkova 1
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.