Preskočiť na obsah

Bloodmoon night

25. 9. 2009 - 26. 9. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Project Bloodmoon Night

Ahojte!

O čo sa jed­ná? Iste ste všet­ci už čo to poču­li o LARPe, rsp ste sa nie­čo­ho podob­né­ho i zúčast­ni­li. Napriek všet­ké­mu, ste však v sve­te LARPu nová­čik­mi a chce­li by ste si vyskú­šať neja­ký ten LARP „nane­čis­to“. Táto akcia je pres­ne pre vás. Malý počet účast­ní­kov, náro­ky na kos­tým kto­rý netre­ba vyrá­bať a urči­te sa nachá­dza vo vašej skri­ni, či šat­ní­ku vašich kama­rá­tov, nená­roč­né a vyso­ko­in­tu­itív­ne pra­vid­lá, a pre­dov­šet­kým voľ­ný prie­beh hry samot­nej, je ide­ál­nym rie­še­ním pre začia­toč­ní­kov ale i pre pokro­či­lých, kto­rí sa chcú zabaviť. 

Kedy, čo, ako? Dátum je 25–26.9.2009. Hrať sa bude na byte, či dome v šir­šom cen­tre Bratislavy a aj v samot­nom mes­te. Bude sa jed­nať o cyk­lus dvoch večerov(s jed­ným pred­ve­če­rom) tema­tic­ky zasa­de­ných do WoDu(World of Darkness, sta­ré), kaž­dý z inej per­spek­tí­vy. Príbehy sa voľ­ne budú pre­lí­nať, k pou­ká­za­niu kom­plex­ne­ho význa­mu her­nej čin­nos­ti, čo je uni­kát­ne. Budú točiť oko­lo nádej­ných inkvi­zí­to­rov a malej mest­skej komu­ni­ty upí­rov. Hra je urče­ná hrá­čom nad osem­násť rokov, tak­že roz­hod­ne neča­kaj­te nič na štýl Buffy star. Budovať sa bude na her­nom pre­ja­ve vyspe­lých osob­nos­tí a boha­tých reáliach WoDu.

Cieľ akcie je zaba­viť sa, zahrať sa, poznať zása­dy fair play v LARPe, auto­qu­es­tiť a ovlád­nuť zákla­dy tvo­re­nia posta­vy i jej uve­de­nia do her­nej rea­li­ty. Jednoducho, cie­le a schop­nos­ti, kto­ré sa zídu na kaž­dý LARP, s ľubo­voľ­nou tema­ti­kou a settingom.

Vstupné sú sym­bo­lic­ké šty­ri eurá. Ďalšie pod­rob­nos­ti obdr­ží­te v prí­pa­de záuj­mu mailom.

jan.meritus@gmail.com

Miesto

Staré mes­to, Bratislava
Bratislava byt a Bratislava centrum

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Bloodmoon night

25. 9. 2009 - 26. 9. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Staré mes­to, Bratislava, Staré mes­to, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.