Preskočiť na obsah

Bloodmoon night

  • larpová hra
25. 9. 2009 - 26. 9. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Project Bloodmoon Night

Ahojte!

O čo sa jed­ná? Iste ste všet­ci už čo to poču­li o LARPe, rsp ste sa nie­čo­ho podob­né­ho i zúčast­ni­li. Napriek všet­ké­mu, ste však v sve­te LARPu nová­čik­mi a chce­li by ste si vyskú­šať neja­ký ten LARP „nane­čis­to“. Táto akcia je pres­ne pre vás. Malý počet účast­ní­kov, náro­ky na kos­tým kto­rý netre­ba vyrá­bať a urči­te sa nachá­dza vo vašej skri­ni, či šat­ní­ku vašich kama­rá­tov, nená­roč­né a vyso­ko­in­tu­itív­ne pra­vid­lá, a pre­dov­šet­kým voľ­ný prie­beh hry samot­nej, je ide­ál­nym rie­še­ním pre začia­toč­ní­kov ale i pre pokro­či­lých, kto­rí sa chcú zabaviť. 

Kedy, čo, ako? Dátum je 25–26.9.2009. Hrať sa bude na byte, či dome v šir­šom cen­tre Bratislavy a aj v samot­nom mes­te. Bude sa jed­nať o cyk­lus dvoch večerov(s jed­ným pred­ve­če­rom) tema­tic­ky zasa­de­ných do WoDu(World of Darkness, sta­ré), kaž­dý z inej per­spek­tí­vy. Príbehy sa voľ­ne budú pre­lí­nať, k pou­ká­za­niu kom­plex­ne­ho význa­mu her­nej čin­nos­ti, čo je uni­kát­ne. Budú točiť oko­lo nádej­ných inkvi­zí­to­rov a malej mest­skej komu­ni­ty upí­rov. Hra je urče­ná hrá­čom nad osem­násť rokov, tak­že roz­hod­ne neča­kaj­te nič na štýl Buffy star. Budovať sa bude na her­nom pre­ja­ve vyspe­lých osob­nos­tí a boha­tých reáliach WoDu.

Cieľ akcie je zaba­viť sa, zahrať sa, poznať zása­dy fair play v LARPe, auto­qu­es­tiť a ovlád­nuť zákla­dy tvo­re­nia posta­vy i jej uve­de­nia do her­nej rea­li­ty. Jednoducho, cie­le a schop­nos­ti, kto­ré sa zídu na kaž­dý LARP, s ľubo­voľ­nou tema­ti­kou a settingom.

Vstupné sú sym­bo­lic­ké šty­ri eurá. Ďalšie pod­rob­nos­ti obdr­ží­te v prí­pa­de záuj­mu mailom.

jan.meritus@gmail.com

Miesto

Staré mes­to, Bratislava
Bratislava byt a Bratislava centrum

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.