Preskočiť na obsah

Bitka o Lazarovo oko

18. 4. 2015 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 16:00
  • larpová hra

Odpradávna boju­jú tri mes­tá o úze­mie zná­me ako Lazarovo oko ležia­ce upro­stred Margaardskych pla­nín. Lazarus bol pôvo­dom pas­tier, na jed­no oko sle­pý, kto­rý sa pre­pa­dol do pod­ze­mia a jeho ovčiar­sky pes potom pri­vie­dol dedin­ča­nov. No tí keď sa spus­ti­li dole aby zachrá­ni­li Lazarusa, obja­vi­li iba jeho ska­me­ne­nú podo­bu s jed­ným obrov­ským krá­ľov­sky mod­rým lazu­ri­tom namies­to oka. Neskôr sa z toh­to mies­ta sta­li bane.

Ľudia sa háda­li, bojo­va­li a zabí­ja­li len kôli prá­vu tu ťažiť dra­ho­ka­my. Kráľa však ich dlhé a nemy­sel­né spo­ry zača­li una­vo­vať. Vyslal pre­to poslov do všet­kých troch miest s odka­zom, že vyhla­su­je hry. To mes­to, kto­ré­ho vlaj­ka bude stáť na vyzna­če­nom mies­te, v urči­tom čase, zís­ka Lazarovo oko, dek­rét, kto­rý ude­ľu­je mes­tu prá­vo ťaž­by dra­ho­ka­mov na celý rok. A to mes­to, kto­ré neupos­lúch­ne a odmiet­ne zúčast­niť sa hier, naň strá­ca nárok na veky vekov.

A tak bolo. Z krva­vých spo­rov sa sta­li kaž­do­roč­né hry o jed­no z naj­bo­hat­ších miest v kra­ji­ne Corvus Terra.

 

Príď sa zapo­jiť do bojov o bohat­stvo. Ako člen armá­dy jed­né­ho z troch miest usi­lu­jú­cich o toto územie.

Miesto

Košice – Bankov

Furčiansky les, dňa 18.4.2015, začia­tok o 9:00

Stretnutie od 8:00 do 9:00 koneč­ná auto­bu­su č.15 – Exnárová

Autobusy: Nám. oslo­bo­di­te­ľov -> Exnárova (lin­ka č. 15, ale­bo lin­ka č. 72 – Poliklinika Východ)

Telefonický kon­takt na orga­ni­zá­to­ra: 0905 149 650 (Michal Stelmi Štelmák)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

2.-€
pla­tí sa na mies­te organizátorovi
Registračná strán­ka

Organizátor

LARP klub Košice o.z.

Bitka o Lazarovo oko

18. 4. 2015 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 16:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Košice – Bankov, Košice – Bankov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.