Bitka o Lazarovo Oko 2017

Pridal(a)
Stelmi
Larp klub Košice

Kedy
6. 5. 2017
začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 15:00

Kde
Košice

Čo

  • larpová hra

Odpradávna boju­jú tri mes­tá o úze­mie zná­me ako Lazarovo oko ležia­ce upro­stred Margaardských pla­nín. Lazarus bol pôvo­dom pas­tier, na jed­no oko sle­pý, kto­rý sa pre­pa­dol do pod­ze­mia a jeho ovčiar­sky pes potom pri­vie­dol dedin­ča­nov. No tí keď sa spus­ti­li dole aby zachrá­ni­li Lazarusa, obja­vi­li iba jeho ska­me­ne­nú podo­bu s jed­ným obrov­ským krá­ľov­sky mod­rým lazu­ri­tom namies­to oka. Neskôr sa z toh­to mies­ta sta­li bane.

Ľudia sa háda­li, bojo­va­li a zabí­ja­li len kôli prá­vu tu ťažiť dra­ho­ka­my. Kráľa však ich dlhé a nemy­sel­né spo­ry zača­li una­vo­vať. Vyslal pre­to poslov do všet­kých troch miest s odka­zom, že vyhla­su­je hry. To mes­to, kto­ré­ho vlaj­ka bude stáť na vyzna­če­nom mies­te, v urči­tom čase, zís­ka Lazarovo oko, dek­rét, kto­rý ude­ľu­je mes­tu prá­vo ťaž­by dra­ho­ka­mov na celý rok. A to mes­to, kto­ré neupos­lúch­ne a odmiet­ne zúčast­niť sa hier, naň strá­ca nárok na veky vekov.

 

 

O čom bude hra
Žáner Fantasy
Prostredie
Téma
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry bojo­vá hra
Sériovosť hry hra na pokra­čo­va­nie
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia súťa­ži­vý (staň­te sa naj­lep­ším z naj­lep­ších)
Náročnosť na psy­chi­ku hra je hlav­ne o zába­ve
Očakávaný počet hrá­čov 30
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kos­tým
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dob­re
Jedlo na mies­te nie je ani pit­ná voda
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie 5.5.2017
Najnižšie vstup­né 3
Web Oficiálna strán­ka
Košice
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.