Preskočiť na obsah

Agónia

18. 4. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Jedná sa o apo­ka­lyp­su moder­né­ho fan­ta­sy sveta.

Býval svet podob­ný náš­mu, avšak si tam naží­va­li aj elfo­via, trpas­lí­ci, hobi­ti a iné rasy v rela­tív­ne demok­ra­tic­kých štá­toch. Rasovú nená­visť a iné nedu­hy spo­loč­nos­ti náj­de­te ako v tom­to sve­te. Politikmi boli väč­ši­nou mágo­via, kto­rí mali veľ­kú moc a ľudia si ich váži­li. Jeden spo­me­dzi nich, Thalos Korwaen, začal pri­veľ­mi mocnieť, chcel zvr­hnúť demok­ra­ciu a nasto­liť dik­ta­tú­ru. Získal si pár spo­jen­cov a chys­tal sa na pre­vrat. Zvyšní mágo­via sa dohod­li, že ho musia zasta­viť. Naplánovali si aten­tát – roz­hod­li sa, že pod ním odpá­lia jeden z magic­kých prú­dov, kto­ré pre­te­ka­jú zemou a prá­ve z nich čer­pa­jú svo­ju moc. Tak aj uro­bi­li – a bol to moc­ný výbuch, pod kto­rým ostal cel­kom sluš­ný krá­ter. Avšak magic­ké prú­dy sa pre­tí­na­jú, splie­ta­jú a tvo­ria sieť. A sú tro­cha nevys­py­ta­teľ­né. Stala sa neoča­ká­va­ná vec – prúd sa po výbu­chu chy­til a začal horieť. Spálili sa po celej zemi. Bola to ener­gia, kto­rá uržia­va­la svet v rov­no­vá­he a vyži­vo­va­la mno­hé orga­niz­my. Teraz je spá­le­ná celá Zem až na pár miest, kde sa sústre­ďu­jú pre­živ­ší. Na mno­hých mies­tach vytrys­ku­je zo Zeme spá­le­ný magic­ký prúd a ničí všet­ko živé. Mágovia priš­li o svo­ju moc a pre­živ­ší nimi opo­vr­hu­jú a nená­vi­dia ich za to, čo spôsobili.

http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​8​4​&​t​=​2​5​1​3​&​p​=​7​8​1​9​9​#​p​7​8​199

Miesto

Lietavská lúč­ka
Lietavská Lúčka, sta­rá baňa

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Agónia

18. 4. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Lietavská lúč­ka, Lietavská lúčka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.