Preskočiť na obsah

všeobecné

Ako vyhrať LARP

  • by

Na väč­ši­ne works­ho­pov pred hrou, či už som sa ich zúčast­ňo­val, ale­bo som ich orga­ni­zo­val, sme tvr­di­li jed­nu jed­no­dú­chú vec: „LARP sa nedá vyhrať!“ Avšak to nie je prav­da. Pretože čím ďalej tým viac, mám pocit, že LARP sa dá vyhrať, ale nie v tom zmys­le slo­va, ako sa dá vyhrať sto­lo­vá, či počí­ta­čo­vá hra. LARP ale­bo hoci­ja­ká iná rolo­vá hra, sa dá vyhrať aj bez toho aby mala jas­ný cieľ a pod­mien­ky pre víťazs­tvo. A dokon­ca aj keď neraz má jas­ne urče­ný cie­le pre vaše posta­vy, ich dosia­hnu­tie vôbec nemu­sí byť výhrou.Čítať viac »Ako vyhrať LARP