Errónis 2008 – Prológ

Ako už býva dob­rým zvy­kom, prša­lo. Nuž ale čo, málo­kto z nás je z cuk­ru ( aj keď teda Združenie nezá­vis­lých cuk­rá­rov by vede­lo spo­mí­nať) a málo­kto z nás má schop­nos­ti, pros­tried­ky, ale pre­dov­šet­kým chuť a čas ovplyv­ňo­vať poča­sie, tak­že zdá sa, že opäť raz neos­tá­va našim hrdi­nom nič iné len zmok­núť. Ani mla­dý José Pedrovič, die­ťa nešťast­nej náho­dy a nejas­né­ho … Pokračovať v číta­ní „Errónis 2008 – Prológ“