Preskočiť na obsah

wintr

Ja a LARP

Prezývka

win­tr

Hráč / Organizátor

org

Zoznam hier

Proces nemô­že byť pocho­pe­ný tým, že ho pre­ru­ší­me. Pochopenie musí vychá­dzať z ply­nu­tia pro­ce­su, musí sa s ním spo­jiť a ply­núť s ním.

Je tvo­je nábo­žen­stvo ozaj­st­né, keď ťa nič nesto­jí a nepri­ná­ša žiad­ne rizi­ko? Je tvo­je nábo­žen­stvo ozaj­st­né, keď pri ňom tlst­neš? Je tvo­je nábo­žen­stvo ozaj­st­né, keď v jeho mene páchaš zver­stvá? Odkiaľ pri­chá­dza tvo­ja dege­ne­rá­cia od pôvod­né­ho zjavenia? 

Strach je len malá smrť pri­ná­ša­jú­ca úpl­né zatra­te­nie. Budem čeliť môj­mu stra­chu. Dovolím mu prejsť oko­lo mňa a skrz mňa. A keď strach zmiz­ne, obrá­tim vnú­tor­né oko, aby som uvi­del z kadiaľ strach pri­šiel. Keď strach odíde, nebu­de nič. Zostanem iba ja.