Preskočiť na obsah

LARP klub Košice o.z.

Ja a LARP

Prezývka

LARP klub Košice o.z.

Hráč / Organizátor

org

Zoznam hier

Sme sku­pi­na mla­dých ľudí, kto­rých naj­sil­nej­šou strán­kou je fan­tá­zia. Prevláda u nás natoľ­ko, že povest­né die­ťa v nás stá­le žije a ovplyv­ňu­je aj naše oko­lie. A to nie­len ume­lec­kou tvo­ri­vou čin­nos­ťou ako je kres­ba, maľ­ba, hud­ba či písa­nie prí­be­hov, ale aj tvor­bou hier a pred­sta­ve­ní pre všet­ky veko­vé sku­pi­ny. Je však prav­dou, že tým­to hrám, či voľ­no-časo­vým akti­vi­tám, tiež zná­mym aj ako LARPy (Live Action Role Playing, v pre­kla­de: hra­nie role na živo), sa venu­je­me viac ako zvyšku.