Preskočiť na obsah

Zimný LARP Kráľovstvo vína: Príbehy Červenokamenskej pevnosti III.

  • larpová hra
10. 12. 2016 - 11. 12. 2016 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 01:00

Na hra­de Červený kameň je živo. Blíži sa sláv­nosť otvo­re­nia Praotcovho sudu a pri tej­to prí­le­ži­tos­ti hrad­ní páni uspo­ra­dú­va­jú veľ­ké osla­vy pre vrch­nosť i pospo­li­tý ľud. Významní šľach­ti­ci i dedin­ča­nia z oko­lia sa pri­chá­dza­jú zaba­viť na sláv­nost­ný bál, ale nie všet­ci majú dôvod na osla­vu. V oko­li­tých lesoch sa obja­vi­li uctie­va­či tem­né­ho kul­tu, mla­dý vinič nero­dí a syna vlád­ky­ne Vlčích skál, kto­rý sa za pomo­ci miest­nych mágov naro­dil pred rokom, odvte­dy nikto nevi­del. Navyše, mŕt­vi sa nema­jú k odpo­čin­ku. Hrobárske odbo­ry vyhlá­si­li štrajk, lebo jed­nu mŕt­vo­lu musia zako­pá­vať aj na tri­krát. Kňazi a učen­ci pri­chá­dza­jú na pan­stvo, aby záha­du vyrie­ši­li. Bude na kon­ci osláv živo ale­bo mŕtvo?

Miesto: Priestory hra­du Červený kameň, Častá

Termín: 10. decem­ber 2016

Maximálny počet hrá­čov: 100

Harmonogram:

16:00–17:30 – Príchod a regis­trá­cia hráčov

17:30–18:00 – Zahájenie hry

18:00–01:00 – Priebeh hry

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Ceny:
Do 2.9.2016
15€ ale­bo 405 CZK
Do 23.10.2016
20€ ale­bo 540 CZK
Do 20.11.2016
30€ ale­bo 810 CZK
Od 21.11.2016
40€ ale­bo 1080 CZK
Registračná strán­ka

O čom bude hra
Žáner fan­ta­sy
Prostredie stre­do­vek
Téma prí­be­hy ľudí 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry hra typu svet (sand­box)
Sériovosť hry hra na pokračovanie 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh) 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 100
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo jed­lo si môže­te kúpiť počas hry 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 11.12.2016
Najnižšie vstup­né 15 €
Web Oficiálna strán­ka
Červený Kameň, hrad
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete auto­bus­mi z Trnavy ale­bo z Bratislavy
Súkromie na mieste úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.