Preskočiť na obsah

Zimný LARP Kráľovstvo Vína 2017

9. 12. 2017 - 10. 12. 2017 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 02:00
  • larpová hra
Zimný LARP Kráľovstvo Vína 2017

Príďte sa už tra­dič­ne lar­po­vo zaba­viť na hra­de. Tento rok sme pre vás pri­pra­vi­li hru, kde nie­len zába­va neumie­ra, ale ani hrá­či. Hra je posta­ve­ná na pria­mych inte­rak­ciách medzi hráč­mi, sil­nom role-pla­yi a je oko­re­ne­ná o tanec a spev.

Čo vás čaká:
– pol­noč­ná hostina
– tanec a hudba
– ťaha­ni­ce o moc a majet­ky vo Vlčích Skalách
– súťaž Červenokamenské pan­stvo hľa­dá talent
– krá­de­že a ruvačky
– prí­be­hy a piesne
– turnaj

Červenokamenské pan­stvo je plné nepo­ko­ja. Dediny naoko­lo sužu­jú podiv­né uda­los­ti. No nad všet­ky dedi­ny a osa­dy v oko­lí naj­viac pre­čnie­va­jú Vlčie Skaly. Teda čo sa podiv­nos­tí týka. V posled­ných rokoch na ne dopad­li nájaz­dy mar­lo­gov, tro­lov, mete­orit, kliat­by a záhad­né cho­ro­by, ale i dra­čí oheň a armá­da umr­l­cov spod kop­ca. Jej oby­va­te­lia sa však nevzdá­va­jú a dedi­na napriek všet­ké­mu stá­le sto­jí aj vďa­ka ich veľ­ké­mu úsi­liu a sebazapreniu.
Červenokamenský správ­ca sa roz­ho­dol, že úsi­lie osad­ní­kov odme­ní a pozval ich na sláv­nost­nú hos­ti­nu do hra­du. Každý sa vraj nasý­ti, čo mu hrd­lo ráči, no skôr než sa bude podá­vať hos­ti­na, hrad­ný pán chce dať do poriad­ku zále­ži­tos­ti vlá­dy nad Vlčími Skalami.
Vladykovia sa v osa­de strie­da­jú čas­tej­šie ako roč­né obdo­bia a hrad už nestí­ha meno­vať, či potvr­dzo­vať nových správ­cov. Hlavy poma­za­né tak roz­hod­li, že Vlčím Skalám ude­lia pri­vi­lé­gium voľ­by vlast­né­ho vla­dy­ku – ako to býva i v krá­ľov­ských mes­tách, aby si oby­va­te­lia spra­vo­va­li svo­je veci po svo­jom. Pred hos­ti­nou má pre­be­hnúť prvá voľ­ba pod pat­ro­ná­tom kas­te­lá­na, aby z toho nevznik­la vidiec­ka ruvač­ka ako pred dvo­ma rok­mi, keď osad­ní­ci zobra­li výraz voleb­ný boj doslov­ne. Na hra­de bude vyhlá­se­ný pokoj zbra­ní, na kto­rý bude dohlia­dať stráž a dokon­ca i samot­ná Smrť z Vlčích Skál bola pri­zva­ná ako sve­dok a patrón.
Hradný kas­te­lán však mys­lel i na zába­vu a vyhlá­sil, že naj­lep­ších umel­cov na osla­ve čaká boha­tá odme­na. Nechal sa počuť, že Červenokamenské pan­stvo už dlho hľa­dá talent a pozý­va i umel­cov z celé­ho pan­stva. Vlčie Skaly si vraj zaslú­žia vydých­nuť si a zaba­viť sa, aby nabra­li silu na to, čo ich ešte čaká. Tak teda dob­ro­dru­ho­via, bar­di a iní dob­rí ľudia krá­ľov­stva, vidí­me sa v zime na hrade!

Na hos­ti­ne kas­te­lán zaká­zal všet­ky zbra­ne a Smrť vyhlá­si­la, že na osla­vách ordi­no­vať nebu­de, tak­že sa o život svo­jej posta­vy báť nemu­sí­te. To však nemu­sí pla­tiť o vašom meš­ci! Na tak veľ­kej osla­ve bude isto zopár šikov­ných rúk, kto­ré roz­ký­vu mis­ky obchod­níc­kych váh, ale i stráž­ni­ci, kto­rí ich budú kle­pať po prstoch.

Naše odpo­rú­ča­nia:
Aké posta­vy si vyberať:

Obyvatelia Vlčích Skál
– ak nemá­te posta­vu z minu­lých hier, ľah­ko vám ju pomô­že­me dotvoriť
– odpo­rú­ča­me si vybrať aj posta­vy reme­sel­ní­kov, kto­rí budú roz­ho­do­vať pri voľ­be vla­dy­ku (hro­bá­ri, kňa­zi, mní­si, nevies­t­ky, novi­ná­ri, bar­di, ková­či, liečitelia…)

Kandidáti na Vladyku
– ak chce­te kan­di­do­vať na vla­dy­ku, oča­ká­va sa, že ste význam­nou posta­vou vo Vlčích Skalách, ide­ál­ne pre pokra­ču­jú­ce posta­vy s už načrt­nu­tý­mi spojenectvami

Šľachtici
– zväč­ša už pokra­ču­jú­ce posta­vy, kto­ré ten­to sta­tus už zís­ka­li, v prí­pa­de dob­rej príp­ra­vy posta­vy a kos­tý­mu pri­dá­me i nové šľach­tic­ké postavy
– výbor­né, ak máte so sebou aj neja­kú dru­ži­nu či dvor, mož­nosť i pri­jí­ma­nia postáv do slu­žieb pria­mo na hre
– na hre sa môžu zapá­jať do poli­tic­kých bojov, naj­mä pro­ti neuro­dze­nej lúze, kto­rá si náro­ku­je vlá­du ale­bo mece­ná­šo­vať umelcov

Zlodeji
– zapo­jí­me vás do cechu zlo­de­jov a mocen­ských hier

Strážnici
– bude­te dávať pozor na poria­dok a lapať zlodejov
– stráž­nic­ká hra bude takou malou hrou v hre

Umelci
– pre hudob­ní­kov a bar­dov máme k dis­po­zí­cií pies­ne z Kráľovstva Vína
– pred hos­ti­nou sa bude konať i súťaž Červenokamenské pan­stvo hľa­dá talent, do kto­ré­ho sa môže­te pri­hlá­siť a zís­kať veľ­kú odme­nu (ak sa chce­te zúčast­niť, pro­sím daj­te nám vedieť už pred hrou)

Zmeny opro­ti našim kla­sic­kým LARPovým pra­vid­lám:- posta­va neumie­ra, pokým jej to maj­ster výslov­ne nepo­vie, ale zra­ne­nia fun­gu­jú normálne
– alchy­mis­ti na hre nevyt­vá­ra­jú eli­xí­ry či pred­me­ty, môžu si doniesť 3–5 pred­me­tov po doho­de s majstrom

Organizačné info:
Stretneme sa 9.12. o 15:00 na hra­de Červený Kameň
Hra pre­bie­ha až do pol­no­ci, kedy bude hos­ti­na a potom sa pokra­ču­je stá­le v hre, ale už neriadene.

Zimný LARP Kráľovstvo Vína 2017

9. 12. 2017 - 10. 12. 2017 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 02:00
vstup­né od 30€, regis­trá­cia kon­čí 9.12.2017

Ako bude hra prebiehať

dra­ma­tic­ká hra
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh)
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 50

Čo hráč potrebuje

posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
čias­toč­ná stra­va v cene
Hrad Červený Kameň, Častá
úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia
auto môže zostať na her­nom území
auto­bus­mi z Trnavy ale­bo z Bratislavy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.