Preskočiť na obsah

Tri komôrky

  • larpová hra
28. 8. 2009 - 30. 8. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Jedná sa o troj­den­nú akciu, od piat­ka do nede­le, počas kto­rej si bude­te môcť zahrať tri lar­py komor­né­ho raze­nia. Každý larp sa počas víken­du ešte dva krát zopa­ku­je, tak­že mož­nosť si odo­hrať všet­ky hry dosta­ne kaž­dý účast­ník.
Piatok je urče­ný na prí­chod pri­čom sta­čí dora­ziť do 18h. Prvé „kolo hier“ sa odo­hrá v sobo­tu ráno medzi cca 9h a 13h. Druhé kolo sa usku­toč­ní po obe­de od cca 15h do 19h. Posledné kolo sa odo­hrá v nede­ľu od cca 9h do 13h. Počas kaž­dé­ho kola sa na rôz­nych mies­tach odo­hra­jú všet­ky tri hry súčas­ne.
Hráč musí pri regis­trá­cií uviesť, kto­rú hru v kto­rom kole by chcel odo­hrať. Samozrejme, hráč si môže vybrať, koľ­ko hier chce odo­hrať. Nemusí sa zúčast­niť všetkých.

Jednotlivé hry – jed­ná sa o hry komor­né­ho typu pre cca 10 hrá­čov, kto­ré sa odo­hrá­va­jú vo voľ­nej prí­ro­de. Ich tema­ti­ka je rôz­na. Dĺžka trva­nia kaž­dej z nich je od 3–4 hodín.

Na toh­to­roč­ných Troch komôr­kach sa hrá­či môžu zúčast­niť nasle­du­jú­cich hier:
1. hra – fan­ta­sy larp zo sve­ta Lesa Garoton. Záhadné hynu­tie posvät­ných les­no­elfs­kých jed­no­rož­cov pri­vá­dza zla­tých a les­ných elfov na pokraj voj­ny. (pre max. 10 hrá­čov). Autori: Erkenbrand a Daerix
2. hra – fan­ta­sy larp zo sve­ta „Dračí dou­pe“ (DrD). V ľud­skom krá­ľov­skom mes­te Andorhall sa koná rada za úče­lom vyrie­še­nia pre­pa­du kara­vá­ny, kto­rý váž­ne naštr­bil vzťa­hy medzi oko­li­tý­mi krá­ľov­stva­mi. (pre max. 10 hrá­čov) Autor: Fragorth
3. hra – Star wars larp z obdo­bia repub­li­ky (I. a II. film Star Wars). Nepokoje a hroz­ba tero­ris­tic­kých úto­kov sužu­jú hlav­né mes­to pla­né­ty Alderaan. (pre max. 9 hrá­čov). Autori: Daerix, Erkenbrand, Fragorth

Platí kos­tý­mo­vá povinnosť!

Účastnícky popla­tok za kaž­dý larp je 2 eurá. 

Ubytovanie: uby­to­va­nie a hygie­nic­ké zaria­de­nie je zabez­pe­če­né v dvoch rekre­ač­ných chat­kách, ale miest na uby­to­va­nie je iba 15. Zvyšných účast­ní­kov chce­me teda pop­ro­siť, aby si donies­li veci na sta­no­va­nie. Budú uby­to­va­ní pri chat­kách a hygie­nic­ké zaria­de­nia im budú k dis­po­zí­cií. V pri­hláš­ke na akciu uveď­te, či chce­te byť uby­to­va­ný v chat­ke ale­bo si done­sie­te stan.
Poplatok za uby­to­va­nie na CELÝ víkend je:
- ak ste uby­to­va­ný v chat­ke: 1 euro
- ak ste uby­to­va­ný v sta­ne: 50 centov.

Mail: trikomorky@centrum.sk

Organizátori: Fragorth, Erkenbrand, Daerix.

Miesto

Čingov
Miesto akcie: Akcia sa koná v nád­her­nom pro­stre­dí rekre­ač­nej oblas­ti Čingov, 6 km od Spišskej novej Vsi. Do Čingova pre­má­va iba autobus.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Čingov
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.