Preskočiť na obsah

Tordhan

  • larpová hra
14. 8. 2010 - 18. 8. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Siedmy roč­ník tra­dič­né­ho pse­udo­his­to­ric­ké­ho sve­ta Tordhan 2010.

Pokračujeme v hra­ní sil­ne fun­da­men­tál­nej Chlimudskej ríše, v kto­rej nie je núdza o lite­ra­tú­ru – totiž o Hlavy 22 a Sofiine voľby…

Tento rok sa môže­te tešiť na zmo­der­ni­zo­va­ný pro­ces regis­trá­cie a pri­jí­ma­nia nová­či­kov. Do pra­vi­diel zavá­dza­me prog­re­sív­ne prv­ky pod­po­ru­jú­ce tvor­bu a fun­go­va­nie reálií a deja. Tordhan 2010 bude navy­še ‑na roz­diel od minu­lých- bada­teľ­ne viac zame­ra­ný na dejo­vé línie tvo­re­né na mie­ru kon­krét­nym posta­vám, v urči­tých prí­pa­doch môže­te sle­do­vať expe­ri­men­to­va­nie s fateplayom.

Aktuálne infor­má­cie prie­bež­ne sle­duj­te na strán­ke http://​boss​.larp​.sk, http://​tord​han​.larp​.sk, prí­pad­ne na fórach SLADu.

Tešíme sa na Vás! 🙂

Miesto

Domaniža
Domaniža, obec medzi Považskou Bystricou a Rajcom

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Domaniža
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.