Preskočiť na obsah

Tieňová akadémia

26. 4. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

jed­no­rá­zo­vá akcia na štýl ťaže­nia zalo­že­ná na boji ŠATRH.
Dej: dlhé roky exis­to­va­la medzi Tieňovou akadémiou(školou assa­si­nov, mágov a stra­té­gov) upro­stred tem­né­ho lesa a jeho oby­va­teľ­mi doho­da. Ale majster,ktorý všet­ky viac či menej zlé bytos­ti v lese ovládal,bol zabi­tý. Príšery sa uvoľ­ni­li a zača­li zabí­jať žia­kov. A tak bola vybra­ná sku­pi­na naj­lep­šich, aby zis­ti­li, čo sa sta­lo a pokú­si­li sa o obno­vu mie­ru. Do smr­tia­ce­ho lesa,ktorý je zná­my povesťou,že cezeň nik neprej­de, sa v tú dobu tak­tiež vybe­rú Zaklínači, kto­rí dosta­li dôle­ži­tú objed­náv­ku-sprie­chod­niť les- dôle­ži­tú skratku,lebo zo stra­chu pred prí­še­ra­mi vedú obchod­né ces­ty pomi­mo… Ak bude dosta­tok hrá­čov, otvo­rí sa zrej­me aj sku­pin­ka obchod­ní­kov so žoldniermi,ktorí ich chrá­nia.
Čo sa týka registrácie:uvediete svo­ju pre­zýv­ku na slade+meno vašej posta­vy na aka­dé­mii
:povo­la­nie (žiaci-bojovník,mág,liečiteľ, prí­še­ra-dlak, obchod­ník, žold­nier,.…
:background(PLATÍ PRE ĽUDSKÉ POSTAVY!) uvieť 5 život­ných chýb,za kto­ré sa posta­va ham­bí ale­bo sa vôbec bojí na ne spo­mí­nať (na hre sa dozvie­te pre­čo 😉 )
:pre­sved­če­nie: dobré,zlé, neutrálne

po akcii bude afterparty,na osla­vu Adonayiných narodením,tak si dones­te špe­ká­či­ky 🙂 pop­rí­pa­de nase­ka­ných powerp­la­y­erov 😛
VŠETKÝCH VÁS POZÝVAMEVERÍME, ŽE NAŠU ORGANIZÁTORSKÚ PRVOTINU PODPORÍTE SVOJOU PRÍTOMNOSŤOU 🙂
regis­trá­cia fun­gu­je cez strán­ku.
pra­vid­lá sú vyho­de­né na fórach a čosko­ro budú aj na strán­ke zatiaľ si teda pozri­te na http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​t​=​1​409

Miesto

Tieňová aka­dé­mia
ešte s loká­ci­ou pres­ne uvidíme,ak sa nie­čo zmení,bude to tu.a na strán­ke samozrejme 🙂

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Tieňová akadémia

26. 4. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Tieňová aka­dé­mia, Tieňová akadémia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.