Preskočiť na obsah

The art of Waaagh

20. 8. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Po zjed­no­te­ní Zelených koží Gromom Nafúknutým žalúd­kom a jeho vyhlá­se­ní veľ­kej výpra­vy až na kraj sve­ta. Orcovia rozp­rá­ši­li Armádu krá­ľa trpas­lí­kov v Priesmysku šia­le­né­ho psa. Toto víťazs­tvo Orcom otvo­ri­lo ces­tu do cisár­stva. Nakoľko sla­bý cisár Dieter IV sa zo stra­chu odmie­tol vydať Trpaslíkom na pomoc a ušiel z hlav­né­ho mes­ta cisár­stva Nulnu do Altdorfu, vovie­dol tak ríšu do veľ­kej krí­zy. Útek cisá­ra zane­chal voj­ská ríše demo­ra­li­zo­va­né a bez vele­nia čo vyús­ti­lo medzi roz­trž­ky medzi Kurfirstami, kto­rí spo­lu odmie­ta­li spo­lu­pra­co­vať. Mnohé ríš­ske armá­dy boli rozp­rá­še­né a veľa voja­kov, čo pre­ži­lo nájaz­dy orcov a gob­li­nov sa sna­ži­lo dostať do pro­vin­cie Reiklandu, kde sa sna­žil kur­first Wilhelm zhro­maž­diť armá­du na odra­ze­nie Zelených koží. Utečenci z pora­ze­ných armád sa sna­žia dostať k jeho armá­de nakoľ­ko to môže byť posled­ná šan­ca ako sa zachrá­niť…“ Hans Holzer O deji­nách po Veľkej voj­ne s cha­osom diel pia­ty Altdorf 2481 Pôjde o jed­no­dňo­vú akciu. Je inšpi­ro­va­ná sve­tom Warhammer. Budú dve frak­cie orco­via a ľudia viac infor­má­cií bude na fórach.

Miesto

Považská Bystrica
Na mies­te býva­lej loká­cie Larpu Tordhan. Pri Dolnom Moštenci. Dá sa dostať auto­bu­som met­skej dopra­vy č. 9. Vystupuje sa pri kos­to­le s mede­nou stre­chou. Predpokladaný začia­tok 11:00.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

The art of Waaagh

20. 8. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Považská Bystrica, Považská Bystrica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.