Preskočiť na obsah

The art of Waaagh

  • larpová hra
20. 8. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Po zjed­no­te­ní Zelených koží Gromom Nafúknutým žalúd­kom a jeho vyhlá­se­ní veľ­kej výpra­vy až na kraj sve­ta. Orcovia rozp­rá­ši­li Armádu krá­ľa trpas­lí­kov v Priesmysku šia­le­né­ho psa. Toto víťazs­tvo Orcom otvo­ri­lo ces­tu do cisár­stva. Nakoľko sla­bý cisár Dieter IV sa zo stra­chu odmie­tol vydať Trpaslíkom na pomoc a ušiel z hlav­né­ho mes­ta cisár­stva Nulnu do Altdorfu, vovie­dol tak ríšu do veľ­kej krí­zy. Útek cisá­ra zane­chal voj­ská ríše demo­ra­li­zo­va­né a bez vele­nia čo vyús­ti­lo medzi roz­trž­ky medzi Kurfirstami, kto­rí spo­lu odmie­ta­li spo­lu­pra­co­vať. Mnohé ríš­ske armá­dy boli rozp­rá­še­né a veľa voja­kov, čo pre­ži­lo nájaz­dy orcov a gob­li­nov sa sna­ži­lo dostať do pro­vin­cie Reiklandu, kde sa sna­žil kur­first Wilhelm zhro­maž­diť armá­du na odra­ze­nie Zelených koží. Utečenci z pora­ze­ných armád sa sna­žia dostať k jeho armá­de nakoľ­ko to môže byť posled­ná šan­ca ako sa zachrá­niť…“ Hans Holzer O deji­nách po Veľkej voj­ne s cha­osom diel pia­ty Altdorf 2481 Pôjde o jed­no­dňo­vú akciu. Je inšpi­ro­va­ná sve­tom Warhammer. Budú dve frak­cie orco­via a ľudia viac infor­má­cií bude na fórach.

Miesto

Považská Bystrica
Na mies­te býva­lej loká­cie Larpu Tordhan. Pri Dolnom Moštenci. Dá sa dostať auto­bu­som met­skej dopra­vy č. 9. Vystupuje sa pri kos­to­le s mede­nou stre­chou. Predpokladaný začia­tok 11:00.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Považská Bystrica
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.