Preskočiť na obsah

Targart

  • larpová hra
28. 3. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Vojna o Targart
Organizátory: Ragnar a Cesnak
Vstupný popla­tok: 1 € EURO
Jedná sa o bojov­ku v kto­rej sú zakom­po­no­va­né aj neja­ké tie qves­tí­ky.
Dej:
Neveľké krá­ľov­stvo Targart, sa zmie­ta v nepo­ko­joch kto­ré vznik­ly po smr­ti krá­ľa Barna. Jeho dva­ja syno­via, princ Xandar a princ Ovelvand, roz­pú­ta­li voj­nu o moc a krá­ľov­ský trón. Vďaka tým­to rozb­ro­jom zací­ti­li prí­le­ži­tosť aj bar­bar­ské kme­ne žijú­ce na tom­to úze­mí a zjed­no­te­né pod moc­ným náčel­ní­kom Gavenom, kto­rý do bojov vyslal svoj­ho syna Erdana. Zo seve­ru sa na kra­ji­nu valia voj­ská Minarka krá­ľa Valersie, pod vede­ním voj­vo­du Kertusa, kto­rý sa sna­ží pri­po­jiť toto malé krá­ľov­stvo k svo­jej veľ­kej ríši. Akoby toto všet­ko nesta­či­lo na pobre­ží sa vylo­di­li lúpe­ži­vé voj­ská zo seve­ru na čele s Hagardom, prin­com Sakonu. Kto nako­niec zví­ťa­zí a sta­ne sa vlád­com Targartu.….

Takže bude sa hrať na shatr, to zna­me­ná že sa neh­rá na živo­ty ale na zra­ne­nia.
Zbroje – kaž­dý kto bude mať akú­koľ­vek náh­raž­ko­vú zbroj, pre­ší­va­ni­cu a kože­nú zbroj, vydr­ží o jed­nu ranu na vyše. Každý kto bude mať akú­koľ­vek kovo­vú zbroj (drá­ten­ka, šupi­no­vá, plá­to­vá) vydr­ží o dva zása­hy viac. Každú zbroj môže opra­viť kováč kto­rý sa v hre bude nachá­dzať. Keďže sa tu budú vysky­to­vať aj urči­té prv­ky fan­ta­sy tak by som to do neja­ké­ho obdo­bia špe­cial­ne nera­dil. Kombinácie zbra­ní sú bez obme­dze­nia, zále­ží na tom čo zvlád­ne­te. Samozrejme že kaž­dá zbraň musí byť bez­peč­ná. Minimálny vek účast­ní­kov musí byť 15 rokov!
Registrácia – pri regis­trá­cii je potreb­né uviesť meno hrá­ča, vek, zbroj, zbraň a prí­pad­ne štít. S tým že k to sa s čím zare­gis­tu­je tak to bude musieť pou­ží­vať pri samot­nej hre!!!

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Nová Dubnica
Stretneme sa na námes­tí o 9.00 pri dvojkríži.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Nová Dubnica (okres Ilava)
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.