Preskočiť na obsah

Syn severu

12. 9. 2015 - 13. 9. 2015 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 10:00
  • larpová hra

 

Obloha potem­ne­la, svie­ce zhas­li. Starý vla­dár Svjatoslav sa vydal na mies­to, kde hrdo zasad­ne po boku svo­jich pred­kov. Všetci z oko­lia aj ďale­kých kra­jín mu priš­li vzdať česť na mies­te jeho odchodu. 

Ako to býva zvy­kom, po smr­ti sta­ré­ho vla­dá­ra sa na jeho mies­to posa­dí jeho pria­my poto­mok. No napriek tomu, že Svjatoslav mal dob­ré srd­ce, bol spra­vod­li­vý a moc­ný, boho­via ho potom­kom neob­da­ri­li. Sever ale nemô­že ostať bez vla­dá­ra. Kto by teda mohol nastú­piť na trón?

Občianske zdru­že­nie LARP klub Košice Vás pozý­va na LARP s náz­vom „Syn severu“

Hra sa pone­sie v duchu sever­ských smú­toč­ných obra­dov, a násled­ne rôz­nych súbo­jov o post nové­ho vladára. 

Večer bude zavŕ­še­ný vel­ko­le­pou hos­ti­nou. Príďte a roz­hod­ni­te, kto zasad­ne na trón a sta­ne sa novým vla­dá­rom sever­skej zeme. Budúcnosť je vo vašich rukách.

——————————————

Bude zabez­pe­če­ná kyvad­lo­vá dopra­va pre ľudí, kto­rí nebu­dú vedieť sa na mies­to dopra­viť inak. Cena za auto je 4€ (cena sa ráta za jed­nu ces­tu na jed­no auto, teda ak pôj­de­te dva­ja, cena pre jed­né­ho je 2€)

Bude vyhra­de­né mies­to pre neher­ný sta­no­vý tábor. Doneste si stan, a veci na pre­no­co­va­nie. Odporúčame tep­lej­šie spa­cá­ky, ale­bo deku navy­še. Nad ránom býva zima. V tom­to neher­nom sta­no­vom tábo­re pro­sí­me dodr­žia­vať noč­ný kľud.

V cene regis­trač­né­ho poplat­ku je zará­ta­ná celo­ve­čer­ná hos­ti­na, teda jed­lo a pitie. Počas akcie bude otvo­re­ný her­ný poľ­ný hos­ti­nec, kto­rý Vám zabez­pe­čí hlav­ne pit­ný režim. 

(Jedlá mimo hos­ti­ny už nie sú v réžii o.z. LARP klub Košice)

Upozorňujeme, že je zaká­za­ný vlast­ný alko­hol pred a počas celé­ho poby­tu na hre. Jeho kon­zu­má­cia bude vyro­zu­me­ná ako pohŕda­nie orga­ni­zá­to­rom a oso­ba kto­rá tak uči­ní bude z hry vylú­če­ná bez mož­nos­ti vrá­te­nia vstup­né­ho. To isté pla­tí aj pri poži­tí omam­ných ale­bo psy­chot­rop­ných látok.

LARP vyža­du­je kos­tý­my adek­vát­ne hra­nej posta­ve. Osoby bez kos­tý­mu, ale­bo s nepos­ta­ču­jú­cim kos­tý­mom nebu­dú na hru pripustené!

Osoby mlad­šie ako 18. rokov sú povin­né stia­hnúť, vytla­čiť, dať pod­pí­sať doku­ment o súhla­se rodi­čov s účas­ťou na akcii a ten­to doku­ment na akciu pri­niesť a odo­vzdať orga­ni­zá­to­rom. Bez toho­to doku­men­tu im nebu­de účasť na hre povo­le­ná. Dokument si môže­te stia­hnúť na tej­to adre­se: https://​dl​.drop​bo​xu​ser​con​tent​.com/​u​/​7​8​7​8​2​0​2​/​n​e​p​l​n​o​l​e​t​i​_​s​y​n​_​s​e​v​e​r​u​.​pdf

——————————————

Možný prí­chod na her­né úze­mie: 12.9.2015 od 10:00 do 15:00

Začiatok lar­pu: 12.9.2015 od 16:00

Koniec lar­pu: 13.9.2015 ráno

 

Miesto

Skároš

Pre lep­šiu pred­sta­vu o mies­te, kde sa bude hra odo­hrá­vať sme pri­pra­vi­li mapu

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračný popla­tok: 10€ (7€ pre plat­né­ho čle­na o.z. LARP klub Košice)

Uhradiť popla­tok za akciu je mož­né dvo­ma spôsobmi. 

Prvý spô­sob je uhra­diť popla­tok na účet zdru­že­nia pre­vod­ným príkazom:

Číslo účtu: SK9602000000003100016951
Variabilný sym­bol: 20150912
Poznámka: vaše meno a priez­vis­ko zada­né v registrácii

Prosíme o vypl­ne­nie poža­do­va­ných úda­jov, v opač­nom prí­pa­de Vám nebu­de­me vedieť plat­bu spá­ro­vať s vašou registráciou.

Druhý spô­sob je úhra­da v hoto­vos­ti finanč­ní­ko­vi občian­ske­ho zdru­že­nia na kto­rom­koľ­vek lar­po­vom štvr­t­ku.
Registračná strán­ka

Organizátor

LARP klub Košice o.z.

Syn severu

12. 9. 2015 - 13. 9. 2015 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 10:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Skároš, Skároš
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.