Preskočiť na obsah

SWAG Meadow

6. 9. 2014 - 7. 9. 2014 začí­na­me o 13:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Larp je zame­ra­ný na skú­se­nej­ších hrá­čov, kto­rý sa nebe­rú pri­veľ­mi vážne.

Jou, kámo, pred­stav si svet, kde zbra­ne nie sú odpo­ve­ďou. Ľudia toľ­ko bojo­va­li medzi sebou, že spus­to­ši­li kra­ji­nu a väč­ši­na zem­ské­ho povr­chu je neobý­va­teľ­ná. SWAGionári zo všet­kých kútov sve­ta sa ziš­li na hus­to-prí­sno taj­nom mies­te, aby priš­li s novým plá­nom. Bolo tre­ba nájsť nový spô­sob, ako sa nená­vi­dieť a záro­veň neni­čiť život­né pro­stre­die. Pero je moc­nej­šie ako meč. Umenie je sil­nej­šie ako pri­mi­tív­ne ľud­ské pudy. Svetlo sve­ta uzrel nový živo­číš­ny druh. Homo SWAGiens. Hudba, spev a tanec razom nahra­di­li zbra­ne. Toto je svet, v kto­rom žijem. Volám sa Wa Flow, som jed­ným z pánov toh­to sve­ta a ak pek­ne pop­ro­síš, mož­no ťa ním prevediem.

Larp SWAG mea­dow je akcia, kto­rá sa nebe­rie úpl­ne váž­ne. Bojový sys­tém bude hlav­ne pomo­cou RAP batt­le, tak­že počí­taj­te s tým, že vám bude celý čas nie­kto nadá­vať a urá­žať vás. Na dru­hej stra­ne, vy máte jedi­neč­nú prí­le­ži­tosť robiť to isté. Na hre bude asi pomer­ne dosť zvu­ko­vé­ho apa­rá­tu, tak­že prav­de­po­dob­ne k veče­ru spra­ví­me neja­kú tú dnb pár­ty. Nakoľko akcia bude asi cel­kom mäso, vstup hrá­čom do 15 r je zaká­za­ný. Do 18 rokov mi dones­te neja­ký papier o tom, že vás rodi­čia pus­ti­li. Alkohol je povo­le­ný v roz­um­nej mie­re. Ak máte tré­mu, skús­te to naj­skôr pre­dý­chať, ver­te mi, triez­vy člo­vek zara­pu­je lep­šie ako opi­tý. (Kto bol na neja­kom Strapovom kon­cer­te vie, o čom hovorím.)

 

Miesto

Ostrá Lúka (pri Zvolene)

Ostrá Lúka je dedin­ka pri Zvolene. Akcia sa bude odo­hrá­vať v polo­roz­pad­nu­tom agrár­nom kom­ple­xe Ostrá Lúka.

 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Peniaze vyzbie­ra orga­ni­zá­tor pred zača­tím akcie. Vstupné – 3 Eurá
Registračná strán­ka

Organizátor

Schwarz

SWAG Meadow

6. 9. 2014 - 7. 9. 2014 začí­na­me o 13:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Ostrá Lúka (pri Zvolene), Ostrá Lúka (pri Zvolene)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.