Preskočiť na obsah

Swag Meadow 1,5 Jungle Beat

3. 10. 2015 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 17:00
  • larpová hra

Kmeň Wafa-Wafa žije v džun­gli už celé veky. Bohovia sú mu naklo­ne­ní. Náčelník Kmeňu je múd­ry muž, spra­vod­li­vo vlád­ne svoj­mu kme­ňu a men­ším kme­ňom. Jeden deň zaví­tal do džun­gle Zlý muž s div­nou pokrýv­kou hla­vy. Ako prvý nav­ští­vil kmeň Bad-man, okra­dol ho o roz­um, a pri­nie­sol diab­la do sŕdc jeho bojov­ní­kov. Bojovníci kme­ňu Bad-man zača­li nosiť div­né pokrýv­ky hla­vy, zača­li úto­čiť na ostat­né kme­ne pod ochra­nou Wafa-Wafa a pod­ro­bo­vať si ich. Preto, so smút­kom v srd­ci, musí kmeň Wafa-Wafa vyru­šiť spie­va­jú­cu kra­bi­cu voj­ny zo spán­ku a vybrať sa na voj­no­vú výpravu.

Cesta k zni­če­niu nepria­teľ­ské­ho kla­nu ale nebu­de jed­no­du­chá. V ces­te vám budú stáť zmu­to­va­né prí­še­ry, kto­ré majú len jedi­nú túž­bu. Pozabíjať vás čo naj­viac. (vedia totiž, že čím via­cej domo­rod­cov zabi­jú, tým sil­nej­ší­mi sa sta­nú) (cre­e­py sa okrem iné­ho môžu tešiť aj na uni­kát­ny dice sys­tém tvor­by cre­e­pa. Bude váš cre­ep run­ner ale­bo zras­te­nec? A ak bude zras­te­nec, bude zras­te­ný s dru­hým cre­e­pom na spô­sob Cuddlera, ale­bo Detskej osla­vy?) Samozrejme, tre­ba využiť kaž­dú prí­le­ži­tosť, ako zís­kať pre­va­hu nad nepria­teľ­ským kme­ňom. V džun­gli ras­tú moc­né rast­li­ny ako naprí­klad šiš­ka Wuka Bufa, ale­bo huba Chocho. Dobrý šaman už bude vedieť ako z nich pri­pra­viť odva­ry, kto­ré pri­ne­sú výhru jeho kme­ňu. A keď bude­te mať veľ­ké šťas­tie, mož­no obja­ví­te aj Lesklý plo­chý kameň, vnút­ri kto­ré­ho sa skrý­va­jú beso­via. A Šaman vie ako besov pri­nú­tiť k posluš­nos­ti. Získať Lesklé plo­ché kame­ne ale nie je jed­no­du­ché. Ležia totiž na Pastvinách duchov. A tam sa dá dostať len so Šamanovou pomo­cou. Pastviny sú mimo­riad­ne nebez­peč­né, žijú na nich stvo­re­nia na kto­ré nor­mál­ne zbra­ne neza­be­ra­jú. Len tí naj­sil­nej­ší smú vstú­piť do Pavučiny DubStepmancera, vydať sa na Slnečnú Cestu, ale­bo vstú­piť do Jaskyne Predkov. Ale ako spoz­náš naj­sil­nej­šie­ho bojov­ní­ka? To je pred­sa jed­no­du­ché. Rozhoduje počet zabi­tých bojov­ní­kov, flow a taneč­né pohyby!

 

Kmeň  Wafa-Wafa – domo­rod­ci v posta­po­ka­lyp­tic­kej džun­gli. Majú radi pes­tré far­by. Občas náj­du arte­fak­ty spred veľ­kej kata­stro­fy (napr. lyžič­ky, vareš­ky, ple­chov­ky, atď), kto­ré pova­žu­jú za posvät­né a veria, že pri­ná­ša­jú šťas­tie v boji. Nenosia pokrýv­ku hlavy.

 

Kmeň Bad-man – bojov­ní­ci kme­ňu Bad-man vypo­ču­li slo­vá Veľkého muža v kapuc­ni, kto­rý pri­nie­sol dra­ho­cen­né slo­vá Proroka Ši. Na znak poro­zu­me­nia slov zača­li nosiť pokriev­ku hla­vy. Pomocou moc­nej mágie Proroka Ši si už pod­ro­bi­li mno­ho z väč­ších kme­ňov. Pestré far­by kla­nu Wafa-Wafa pova­žu­jú za smiešne.

 

Postavy:

Náčelník Wafa-Wafa:

Šaman Wafa-Wafa (tre­ba si  doniesť vlas­té cd rádio – budeš vype­kať svä­té bea­ty. Taktiež by bolo vhod­né vedieť tan­co­vať na dnb, bude to potre­ba pri rituáloch):

Bojovník Wafa-Wafa (neob­me­dze­ne)

 

Náčelník Bad-man

Šaman Bad-man (tre­ba si  doniesť vlas­té cd rádio – budeš vype­kať svä­té bea­ty) (musí nosiť kapucňu):

Bojovník Bad-man (neob­me­dze­ne)

 

Creepy (neob­me­dze­ne) 

 

Súbojový sys­tém – šatrh (ale bude sa aj rapo­vať a tancovať)

Zbrane – nakoľ­ko sme domo­rod­ci, mali by sme bojo­vať hlav­ne kopi­ja­mi. Bolo by dob­re dbať na to aby mali zbra­ne správ­ny „tri­bal“ domo­ro­dý look. Domorodec s mečom a ští­tom, na kto­rom je nakres­le­ný jed­no­ro­žec nevy­ze­rá zrov­na najlepšie.

 

Stretávame sa o 11:00 na Malej želez­nič­nej sta­ni­ci Banská Bystrica

Miesto

Banská Bystrica – kopec Urpín

Kopec Urpín nad Banskou Bystricou. Z Malej želez­nič­nej sta­ni­ce sa pôj­de pešo na lokač­ku, nie je to ďale­ko, tak pol hodinu.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

1 euro na mies­te
Registračná strán­ka

Organizátor

Schwarz

Swag Meadow 1,5 Jungle Beat

3. 10. 2015 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 17:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Banská Bystrica – kopec Urpín, Banská Bystrica – kopec Urpín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.