Preskočiť na obsah

Svetielko (druhý a tretí beh)

10. 3. 2023 - 11. 3. 2023 začí­na­me o 17:30, kon­čí­me o 22:00
  • larpová hra
Svetielko (druhý a tretí beh)

Svetielko je larp o stra­chu, neis­to­te a náde­ji, zasa­de­ný do pro­stre­dia fik­tív­ne­ho štá­tu Ugrian po vojen­skom pre­vra­te. Vaše posta­vy pred­sta­vu­jú sku­pi­nu ute­čen­cov pred útla­kom, per­ze­kú­ci­ou a gulá­šom (v ňom skon­čiť nech­ce­te). Aby ste svoj cieľ dosiah­li, musí­te v hlbo­kej noci pre­kro­čiť vojen­sky strá­že­nú hra­ni­cu za asis­ten­cie ban­dy nespo­ľah­li­vých paše­rá­kov. Vašou jedi­nou ochra­nou je sla­bý pla­mie­nok lampáša.

Horiaci kaha­nec repre­zen­tu­je zvyš­ky vašej dušev­nej sily. Keď zhas­ne, budú sa s vami diať zlé veci. Situáciu vám neuľah­čia ani ostat­ní hrá­či, kto­rých neuvá­že­né kona­nie vás môže pri­viesť na hra­nu šia­len­stva. Netreba pri­tom zabud­núť ani na žan­dá­rov, dýcha­jú­cich sli­vo­vi­co­vé výpa­ry na vaše päty . A napo­kon sú tu vaše osob­né (her­né) prob­lé­my, kto­ré je nut­né vyrie­šiť v zbe­si­lom tem­pe pocho­du za slobodou.

Znie to dosť jed­no­du­cho, že?

 


Akcia je roz­de­le­ná do dvoch behov tej istej hry. V pia­tok 10.3. sa odo­hrá­va od 17:30 do 22:00 jeden, v sobo­tu 11.3. zase od 17:30 do 22:00 dru­hý. Zraz je Sládkovičovo, Mierová 45. Cena je 12 €, v nej je plne zahr­nu­tá tep­lá tema­tic­ká veče­ra počas akcie a noc­ľah. Keďže jed­lo je súčas­ťou hry, pro­sím hlás­te svo­je stra­vo­va­cie špe­ci­fi­ká­cie organizátorom.

Kostýmové opti­mum je tepel­ne funkč­ný odev so stre­do­európ­skym vizu­álom z dru­hej polo­vi­ce 19. sto­ro­čia až 20. roky 20. sto­ro­čia. Minimálne náro­ky na vás sú tma­vé topán­ky, dlhé noha­vi­ce z hru­bej prí­rod­nej lát­ky, neru­ši­vá koše­ľa. Na topán­ky sa tre­ba sústre­diť – rad­šej pev­né, pohodl­né a vode­odol­né, ako krás­ne. V prí­pa­de potre­by sme schop­ní poskyt­núť vhod­né kabá­ty; hlás­te to pro­sím vopred do správy.

Hra sa mimo iné zaobe­rá téma­mi nási­lia vo for­me etnic­kej a nábo­žen­skej dis­kri­mi­ná­cie. Počas hry môže byť účast­ník vysta­ve­ný her­nej repre­zen­tá­cii fyzic­ké­ho napad­nu­tia. Na hre je orga­ni­zá­tor­mi pou­ží­va­ná pyro­tech­ni­ka. Hra je fyzic­ky stred­ne nároč­ná a vyža­du­je opatr­ný pohyb v poten­ciál­ne rizi­ko­vom teré­ne (noč­ný les, breh rie­ky) za níz­kej tep­lo­ty. Vstup je obme­dze­ný na plno­le­tých účastníkov.

Organizátorov kon­tak­tuj­te na https://​www​.face​bo​ok​.com/​v​r​t​o​chy ale­bo https://​www​.face​bo​ok​.com/​o​n​d​r​o​h​a​l​a​ma/.

Svetielko (druhý a tretí beh)

10. 3. 2023 - 11. 3. 2023 začí­na­me o 17:30, kon­čí­me o 22:00
vstup­né od 12 eur, regis­trá­cia kon­čí 03.3.2023

Ako bude hra prebiehať

Družinová hra
Opakovateľná hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Môžete sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 10

Čo hráč potrebuje

Postavy vytvá­ra­me my
Prineste si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
Kompletná stra­va v cene
Mierová 45, Sládkovičovo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.