Preskočiť na obsah

Súmrak nad Keldarom

22. 7. 2005 - 23. 7. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

22.72 t.j. v PIATOK!!! cakam na ludi do 11:00 rano na sta­ni­ci , v pia­tok hra kon­ci v sobo­tu sa odcha­dza
- bude sa gri­lo­vať tak­že kto chce nech si done­sie zbožie

Dva odjak­ži­va znep­ria­te­le­né náro­dy vysla­li svo­jich naj­schop­nej­ších bojov­ní­kov do Keldaru aby zís­ka­li moc­ný arte­fakt, kto­rý by im zaru­čil víťazs­tvá v neko­neč­ných bit­kách sužu­jú­cich ich poko­le­nia, a tak ukon­čil túto dlho­roč­nú geno­cí­du. Z tej­to potýč­ky sa však bude sna­žiť vyťa­žiť via­ce­ro strán, a tak ostá­va už len otáz­ka či sa stať rad­šej dob­ro­dru­hom ‚ale­bo pod­po­riť nie­kto­rú zo znep­ria­te­le­ných strán. Každopádne ces­ta k cie­ľu bude lemo­va­ná nie­len voj­no­vou koris­ťou , ale aj utr­pe­ním a krvou pad­lých spolubojovníkov.

K orga­ni­zá­cii :
Môžete dojsť kľud­ne aj o deň skôr.
Kto však chce prí­sť rov­no na akciu tak do 11:00 čaká­me na žel. sta­ni­ci Trenčianska Teplá. Kto by mal prí­pad­ne prob­lé­my kon­tak­tuj­te nás. Spí sa na pozem­ku nie prí­liš vzdia­le­nej cha­ty. V sobo­tu sa balí a ide domov (už sa opa­ku­jem čo? 🙂

Čo sa týka kos­tý­mov , snaž­te sa kon­ci­po­vať čo naj­viac bojo­vé, ale ak aj donie­sie­te iné sta­čí to nejak jem­ne zakcať pre­čo ste ode­tí v tom čom ste 🙂

Kontakt : 0910 944 390

Miesto

Keldar
Z vla­ko­vej sta­ni­ce Tr. Teplá pek­ne na lúku a oko­li­té lesy pri Novej Dubnici – vlast­ne do Keldaru 🙂 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Súmrak nad Keldarom

22. 7. 2005 - 23. 7. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Keldar, Keldar

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.