Súmrak nad Keldarom

Pridal(a)
admin

Kedy
22. 7. 2005 - 23. 7. 2005
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Keldar

Čo

  • larpová hra

22.72 t.j. v PIATOK!!! cakam na ludi do 11:00 rano na sta­ni­ci , v pia­tok hra kon­ci v sobo­tu sa odcha­dza
- bude sa gri­lo­vať tak­že kto chce nech si done­sie zbožie

Dva odjak­ži­va znep­ria­te­le­né náro­dy vysla­li svo­jich naj­schop­nej­ších bojov­ní­kov do Keldaru aby zís­ka­li moc­ný arte­fakt, kto­rý by im zaru­čil víťazs­tvá v neko­neč­ných bit­kách sužu­jú­cich ich poko­le­nia, a tak ukon­čil túto dlho­roč­nú geno­cí­du. Z tej­to potýč­ky sa však bude sna­žiť vyťa­žiť via­ce­ro strán, a tak ostá­va už len otáz­ka či sa stať rad­šej dob­ro­dru­hom ‚ale­bo pod­po­riť nie­kto­rú zo znep­ria­te­le­ných strán. Každopádne ces­ta k cie­ľu bude lemo­va­ná nie­len voj­no­vou koris­ťou , ale aj utr­pe­ním a krvou pad­lých spolubojovníkov.

K orga­ni­zá­cii :
Môžete dojsť kľud­ne aj o deň skôr.
Kto však chce prí­sť rov­no na akciu tak do 11:00 čaká­me na žel. sta­ni­ci Trenčianska Teplá. Kto by mal prí­pad­ne prob­lé­my kon­tak­tuj­te nás. Spí sa na pozem­ku nie prí­liš vzdia­le­nej cha­ty. V sobo­tu sa balí a ide domov (už sa opa­ku­jem čo? 🙂

Čo sa týka kos­tý­mov , snaž­te sa kon­ci­po­vať čo naj­viac bojo­vé, ale ak aj donie­sie­te iné sta­čí to nejak jem­ne zakcať pre­čo ste ode­tí v tom čom ste 🙂

Kontakt : 0910 944 390

Miesto

Keldar
Z vla­ko­vej sta­ni­ce Tr. Teplá pek­ne na lúku a oko­li­té lesy pri Novej Dubnici – vlast­ne do Keldaru 🙂 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Keldar
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.