Preskočiť na obsah

Súmrag

  • larpová hra
14. 4. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Príbeh nesú­vi­sí so Súmrakom nad Keldarom !

Celú pohro­mu spô­so­bil mete­or zo záhad­né­ho kovu, kto­rý roz­bil brá­ny medzi cel­kom odliš­ný­mi svet­mi.
Jedni si túto pohro­mu vysvet­ľu­jú ako vôľu Božiu , pre iných je to prie­pus­t­ka do nových zaj­trajš­kov a pre tých , kto­rým smr­dí lopa­ta je to zas raz prí­le­ži­tosť kde sa dá tro­chu nahra­bať.
Sláva tomu , kto si zacho­vá vlast­nú tvár ! *******************************************

K naším akciám pat­rí cha­ta , kto­rá nie je ďale­ko od her­nej loká­cie , krč­ma , kto­rá je ešte bliž­šie aj keď iným sme­rom a samoz­rej­me pozva­nie pre všet­kých , čo sú ochot­ní dojsť o deň skôr a prí­pad­ne aj nie­čo doniesť , reku :D:D:D

Pravidlá na požia­da­nie zašlem mai­lom a ďal­šie info náj­de­te na fóre „Súmrak nad Khallou“ 

Miesto

Trenčianska Teplá (okres Trenčín)
Taký zhluk lesa , v kto­rom nešu­mia stro­my , ale nadr­ža­né bludičky.

Treba sko­čiť na vlá­ček , kto­rý je ochot­ný stáť v Trenčianskej Teplej a potom pek­ne busom ale­bo peši do Novej (je to kúsek:)
Prípadne sko­čiť na bus a dojsť do Novej pria­mo.
Proste 14.4. od 9:00 – 10:00 na sta­ni­ci v Teplej ale­bo dať vedieť na čís­lo 0902 550 424.
A tiež nás tre­ba infor­mo­vať či na cha­te chce­te prespať !!!

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Trenčianska Teplá (okres Trenčín)
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.