Preskočiť na obsah

Subkultúra

26. 7. 2008 - 27. 7. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Subkultúra je LARP, kto­rý v sebe spá­ja prv­ky roz­práv­ky, ste­am-pun­ku a moder­nej doby. Celá hra sa odo­hrá­va na roz­práv­ko­vom trho­vis­ku, kam oby­va­te­lia cho­dia vymie­ňať, pre­dá­vať, počú­vať a roz­prá­vať. Je zame­ra­ná na zába­vu a dob­rý záži­tok z hry, pri­čom súčas­ťou hry je reál­ny bar­tro­vý obchod, tak­že kaž­dý si môže odniesť pár cenností 🙂

Svet Subkultúry je odra­zom pred­stáv ľudí žijú­cich v mes­te. Je to svet v kto­rom sochy môžu ria­diť chod celé­ho oko­lia, kde sa pred­sta­vy stá­va­jú sku­toč­nos­ťou, kde kinž­ni­ca nemu­sí byť len mies­to, kam sa cho­dí čítať. V Subkultúre majú moc v rukách tri rodi­ny, kto­ré medzi sebou neus­tá­le súpe­ria. Okrem nich sa tu však vysky­tu­je veľa iných záuj­mo­vých sku­pín, ako Adventisti Poslednej Strany, ale­bo Spolok Básnikov.

Informácie o sve­te, tvor­be posta­vy a sys­té­me náj­de­te prí­ruč­ke pre sub­kul­tú­ru (http://​slad​.sk/​d​o​w​n​/​s​u​b​k​u​l​t​u​r​a​.​pdf). Poviedky a rôz­ne prí­be­hy, slú­žia­ce na dotvo­re­nie sve­ta a atmo­sfé­ry, či už od nás, ale­bo od hrá­čov náj­de­te na blo­gu sub­kul­tú­ry, http://​zapis​kyk​niz​ni​ce​.blogs​pot​.com.

Pre naj­nov­sie infor­ma­cie sle­duj­te temu na fore SLADu.

Tesime sa na Vas!!!

Miesto

Nitra
indo­or larp – zastre­se­ne pries­to­ry v dedin­ke bliz­ko Nitry

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Subkultúra

26. 7. 2008 - 27. 7. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Nitra, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.