Preskočiť na obsah

Subkultúra II

28. 3. 2009 - 29. 3. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Subkultúra je zasa­de­ná do magic­ké­ho pro­stre­dia, kde sa stre­tá­va­jú motí­vy roz­prá­vok, legiend a bež­né­ho živo­ta v dneš­nom mes­te. Dostanete sa do rolí oby­va­te­ľov toh­to kúzel­né­ho mies­ta, kto­ré je na pol­ces­te medzi naším mes­tom a rozp­rá­ko­vou fan­tá­zi­ou. Subkultúra je hra o lás­ke, zra­de a boja dob­ra so zlom. Ako Obyvateľ Subkultúry si uži­je­te ľah­ko poetic­kú atmo­sfé­ru Veľkého Trhu, kto­rý je plný živo­ta, neutí­cha­jú­ce­ho obcho­du, ale tiež nevi­de­ných nástrah a taj­ných spoločenstiev.

Subkultúra sa rúti do záhu­by. Zo všet­kých strán sa valia pohro­my, Obyvatelia miz­nú bez sto­py, Svetlonoska je nezvest­ná a zvie­ra­tá pre­stá­va­jú komu­ni­ko­vať. Najhoršie zo všet­ké­ho však je, že Rada Trinástich už dlhú dobu nepre­ho­vo­ri­la a Hlas pri­šiel o hlas.
Všetko sa zača­lo prí­cho­dom Búrkana. Nikto nevie, kto to je a odkiaľ pri­šiel. Isté je jedi­ne to, že s ním priš­li všet­ky plia­gy a hrô­zy a prvá z nich bola prá­ve stra­ta Hlasu. Akonáhle Hlas nebol ďalej schop­ný vyko­ná­vať svo­je posla­nie, uväz­ni­la ho jeho vlast­ná ses­tra, zlá Kontesa. Dostala sa k moci a s Búrkanovou pomo­cou šíri strach a vydá­va množ­stvo záka­zov a nariadení.
Po celej Subkultúre sa mno­žia prí­pa­dy oča­ro­va­ných Obyvateľov. Vaj tak­to oča­ro­va­ný sa raz zdvih­ne a vydá sa kam­si na ces­tu. Od toho momen­tu o ňom nikto nič nevie. Jedným z oča­ro­va­ných je bohu­žiaľ aj milá­čik celej Subkultúry, Zlatohlávok. Nikto nevie, čo sa s ním sta­lo, ale Sedmikráska, jeho dlho­roč­ná pria­teľ­ka, vyhlá­si­la, že ho náj­de aj na kon­ci sveta.
Posledným činom Hlasu bolo, že narých­lo zvo­lal Trh. Koná sa na pan­stve Kontesy a účasť pri­sľú­bi­li naj­výz­nam­nej­šie osob­nos­ti Subkultúry. Bude to prvý krát, čo sa ich na Trhu stret­ne tak veľ­ký počet. Dôvodom je isté pro­roc­tvo, kto­ré kedy­si našli a zape­ča­ti­li Adventisti. V tom­to pro­roc­tve sa vra­ví o tom, kto bude novým Hlasom. Kto ním je však musí byť jas­né do kon­ca Trhu. Inak na mies­to Hlasu dosad­ne Kontesa. Každý, kto si mys­lí, že je novým Hlasom teda pred­stú­pi pred Adventistov a tí roz­hod­nú, či spĺňa požia­dav­ky proroctva.
Jednou z najo­ča­ká­va­nej­ších uda­los­tí Trhu je však pri­pra­vo­va­ný súd a mož­no aj pop­ra­va Búrkana. Existujú nez­vrat­né dôka­zy o jeho vine a na Trh vraj prí­de aký­si žalob­ca, kto­rý je roz­hod­nu­tý hájiť záuj­my všet­kých Obyvateľov, kto­rých srd­cia sú napl­ne­né spra­vod­li­vým hne­vom. Je isté, že Búrkan si zaslú­ži trest.

Miesto

Neznáme mies­to
Miesto bude zve­rej­ne­né neskôr. Hrať sa ale bude urči­te v interiéri.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Subkultúra II

28. 3. 2009 - 29. 3. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Neznáme mies­to, Neznáme miesto

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.