Preskočiť na obsah

Starý Jičín

  • larpová hra
19. 5. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Bitva na Starém Jičíně je ins­pi­ro­va­ná Artušovskými legen­da­mi. Přesněji děj pro­bí­há v obdo­bí, kdy se poda­ři­lo Artušovi pev­ně ucho­pit vlá­du ve své zemi, ale nové nebez­pe­čí přip­lou­vá na vlnách moře- lou­pe­ži­ví Sasové se vylo­ďu­jí po celém pobře­ží země a k vel­ké bit­vě má dojít u měs­ta Silasbury. Artuš ovšem při­chá­zí pozdě, neb Silasbury je již v pla­me­nech a ohrom­ný zla­tý poklad poklad měs­ta je téměř v rukou lou­pěži­vých Sasů. Podaří se Artušovi zachrá­nit dost zla­ta z měš­ťan­ských domů, obi­lí ze sýpek a zahnat Sasy zpět do Germánie? Tak roz­hod­nou bojov­ní­ci 19. květ­na na Starém Jičíně.

- Bližší pod­rob­nos­ti jsou na webu http://​jicin​.dola​morth​.net , kde je také regis­tra­ce. K akci je nám k dis­po­zi­ci část hra­du (kde nepa­da­jí hrad­by a nepro­pa­dá se do skle­pů) a okol­ní lesy.

- Ze Vsetína vypra­ví­me 1–2 auto­bu­sy, dle záj­mu nejen pro míst­ní, ale také pro účast­ní­ky z dale­ka- k dis­po­zi­ci jim bude vyba­ve­ná klu­bov­na (s domá­cím kinem a datap­ro­jek­to­rem a když budou boho­vé nako­lo­něni, tak seže­ne­me i stol­ní fot­bal), kde mohou přes­pat z pát­ku na neděli, do a ze Vsetína se vla­kem dosta­ne­te odkudkoli.

- V samot­né hře budou vel­mi zvýhodněny/penalizovány kos­tý­my a zbro­je, sobo­jo­vý sys­tém je roz­ší­ře­ním stan­dar­tu ASF. Oživování na stra­te­gic­kých bodech (Artušovci v tábo­rech, Sasové na lodích), armá­dy orga­ni­zo­vá­ny na oddí­ly vede­né rytí­ři, bude­me se vyhý­bat kla­sic­kým řadov­kám a tla­če­ni­cím v pro­váz­ko­vých pevnostech.

- Dotazy na ismir@dolamorth.net

Miesto

Starý Jičín, hrad
Hrad Starý Jičín nad obcí sta­rý Jičín, okres Nový Jičín.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Starý Jičín, hrad
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.