Preskočiť na obsah

Starí majstri: Kroniky Athanoru

14. 8. 2014 - 17. 8. 2014 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 12:00
  • larpová hra

Organizátori: Ismo a Lindon & Veselá kompánia

LARP zo sve­ta Athanor inšpi­ro­va­ný high fan­ta­sy set­tin­ga­mi vychá­dza­jú­ci z kla­sic­ké­ho poňa­tia fan­ta­sy a RPG. Dôraz sa kla­die na vcí­te­nie do posta­vy a kva­lit­ný rolep­lay – pôvod vlny na kos­tý­me nás nezau­jí­ma. Meče, mágia, tisíc drakov!

P.S.: Heroes wanted!

 

* * *

Týmto sa na zná­mosť dáva,

že z pove­re­nia a požeh­na­nia jeho naj­vyš­šie­ho Božského majes­tá­tu cisá­ra Serapia I. Dobyvateľa, navž­dy Rozmnožiteľa ríše, Spravodlivého ale i Milosrdného, Ochrancu všet­kých a náš­ho Pána,  bude sa čosko­ro konať Turnaj troch kon­ti­nen­tov. Po návra­te z víťaz­ne­ho ťaže­nia v Akajane má Ríša zno­va ďaľ­ší dôvod na tri­um­fál­nu osla­vu impe­riál­nej jed­no­ty. Česť príp­ra­vy pôdy pre uda­losť pri­pad­la po dlhých deká­dach popr­vý­krát Starej mar­ke a jej obvo­du Arnsheim.  Cisársky správ­ca pev­nost­né­ho mes­ta Ravensburg sa pre­to roz­ho­dol povo­lať všet­kých schop­ných mužov a ženy, v zbro­ji i bez nej, aby svo­jí­mi zruč­nos­ťa­mi a schop­nos­ťa­mi pomoh­li pri zapo­ča­tí prác na tej­to veľ­ko­le­pej uda­los­ti a pri­pra­vi­li pôdu pre cisár­skych inži­nie­rov. Bohatá odme­na zaru­če­ná pre všetkých,

19. dňa 4. spl­nu roku 384 zalo­že­nia Ríše

Vyvesené na hlav­nej kri­žo­vat­ke ciest pod Orantskou pev­nos­ťou, Novodvor

 

* * *

Kontakt: stari.majstri@gmail.com

Miesto

Podskalie

Hra sa usku­toč­ní v maleb­nom pro­stre­dí obce Podskalie, neďa­le­ko Považskej Bystrice.

Prístup auta­mi je mož­ný do blíz­kos­ti 500m; po doho­de  vopred s orga­ni­zá­tor­mi je mož­né dojsť autom pria­mo na lokačku.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Vstupné:
8 € do kon­ca mája,
12 € do kon­ca júla,
15 € v augus­te, prí­pad­ne pria­mo na hre.
Registračná strán­ka

Organizátor

Alcielle

Starí majstri: Kroniky Athanoru

14. 8. 2014 - 17. 8. 2014 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 12:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Podskalie, Podskalie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.