Preskočiť na obsah

Slovenské Hovory LARPové Jeseň 2016

12. 11. 2016 začí­na­me o 11:00, kon­čí­me o 16:00
  • konferencia

Slovenské Hovory LARPové je kon­fe­ren­cia o LARPoch na Slovensku a za cieľ si dáva zlep­šiť komu­ni­ká­ciu a výme­nú skú­se­nos­tí medzi orga­ni­zá­tor­mi. Je mies­tom na roz­ho­vor, vďa­ka kto­ré­mu sa môže zvý­šiť kva­li­ta LARPov všeobecne.

Veľa sme roz­mýš­la­li ako nako­niec kon­ci­po­vať jesen­né SHL a s mno­hý­mi z vás sme o tom dis­ku­to­va­li. Narozdieľ od for­mál­nej jar­nej ver­zie, chce­li sme jesen­ným even­tom uzat­vo­riť LARPovú sezó­nu vo for­me voľ­nej dis­ku­sie, zhod­no­te­ní ubeh­lé­ho roku a nápa­dov na rok nasledujúci.

Napriek pôvod­né­mu plá­nu s LARPovou cha­tou, nako­niec sme sa roz­hod­li pre vše­obec­ne lep­šie príj­ma­né pose­de­nie v reštau­rá­cií v Bratislave, kto­rá sa aj pre ostat­né čas­ti slo­ven­ska uká­za­la ako ľah­šie dostup­ná. Jesenné SHL sa teda bude konať v saló­ni­ku prí­jem­né­ho Patrónskeho Pivovaru.

Na akciu nebu­de vybe­ra­né žiad­ne vstup­né, kaž­dý si zapla­tí len svoj kon­zum. Reštaurácia nás však požia­da­la o zasla­nie plá­no­va­ných jedál dopre­du, pre­to si pro­sím pre­zri­te jedál­ny lís­tok a daj­te nám svo­ju voľ­bu vedieľ do sprá­vy ale­bo na mail shl@event-horizon.sk. Urýchli to výdaj jed­la pria­mo na akcií. Jedálny lís­tok náj­de­te tu: https://​is​.gd/​S​y​K​fYw.

Ďakujeme a teší­me sa na stret­nu­tie s vami. 🙂

https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​6​2​4​9​5​8​3​4​1​0​0​7​5​88/

Miesto

Bratislava

Patrónsky Pivovar

Brnianska 57

811 04 Bratislava

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

kaž­dý si pla­tí iba vlast­ný konzum
Registračná strán­ka

Organizátor

Event Horizon

Bratislava, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.