Preskočiť na obsah

Slávnosť Beltain

30. 4. 2010 - 1. 5. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Beltain

Už od dáv­na sa veri­lo, že táto noc je ako stvo­re­ná pre mágiu a čaro­va­nie. Podľa tra­dí­cie sa dokon­ca v túto noc stre­tá­va­li zlé čaro­dej­ni­ce na opus­te­ných mies­tach, ku kto­rým sa via­za­li tajom­né poves­ti a prí­be­hy. Vraj mali veľ­kú chuť ško­diť ľuďom, čomu sa ovšem dalo zabrá­niť – a to pra­dáv­ny­mi magic­ký­mi pros­tried­ka­mi, ako voda, rast­li­ny či oheň. Ochranný ritu­ál obvyk­le pri­pra­vo­va­la celá dedi­na. Na urče­nom mies­te sa potom páli­la hranica.
Pri ohni potom bola zába­va, a zvlášť mla­dí chlap­ci a diev­ča­tá sa nechá­va­li uniesť rôz­ny­mi túž­ba­mi, vôňou bylín a jarou. Bola to noc otvo­re­nej lás­ky. Taktiež k Beltainu pat­ria kolo­vé tan­ce (tanec v kru­hu zna­me­ná „vyma­niť sa z času“)
Rok sa delí na polo­vi­cu tma­vú a svet­lú a Beltainom začí­na pra­á­ve tá svet­lá, tep­lej­šia časť roka. Beltain je typi­cým ohňo­vým sviat­kom, kedy sa osla­vu­je prin­cíp spo­jo­va­nia pro­ti­kla­dov. Podľa legen­dy dospe­lí boh oplod­ňu­je mla­dú bohy­ňu. Nastáva čas inves­tí­cií, vyria­ďo­va­nia, sade­nia, poča­tia a rastu.
K začiat­ku mája (a ľudo­vým zvy­kom) pat­ria aj Májky, pek­né zdo­be­né prú­ty (či mla­dé strom­če­ky), kto­ré sta­va­li mlá­den­ci diev­ča­tám pod okna­mi. Pranostika vra­ví, že vraj ak bude v túto noc pršať, bude úrod­ný rok. Dážď bol pre­to vítaný.
Taktiež sa počas tej­to noci v horách obja­vu­jú tajom­né mies­ta, skrý­va­jú­ce rôz­ne sily. Je to priam zázrač­ná noc.

Viac info na http://​www​.cas​ta​larp​.wz​.cz/ , ale­bo na FB http://​www​.face​bo​ok​.com/​?​r​e​f​=​l​o​g​o​#​/​g​r​o​u​p​.​p​h​p​?​v​=​i​n​f​o​&​r​e​f​=​t​s​&​g​i​d​=​2​2​2​1​7​3​4​5​3​039

Miesto

Červený Kameň, hrad
Na hra­de Červený Kameň, pri obci Častá.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Slávnosť Beltain

30. 4. 2010 - 1. 5. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Hrad Červený Kameň, Častá
úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia
auto môže zostať na her­nom území
auto­bus­mi z Trnavy ale­bo z Bratislavy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.