Preskočiť na obsah

Slavland

29. 5. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Larp sa odo­hrá­va v časoch dáv­no minu­lých keď naši slo­van­ský pred­ko­via muse­li neus­tá­le zvá­dzať boje o pre­ži­tie.
Čo sa týka pres­né­ho ter­mí­nu akcie, tak to zále­ží od poča­sia a môj­ho voľ­na v prá­ci. Ak by bolo dosta­toč­ne tep­lo tak sa usku­toč­ní v aprí­li, ak nie tak v máji.
Predbežný začia­tok akcie bude v sobo­tu oko­lo obe­da a skon­čí sa v nede­ľu nad ránom. V sobo­tu večer po zotme­ní sa larp ofi­ciál­ne skon­čí pre tých čo potre­bu­jú ešte v ten deň ces­to­vať domov a pre ostat­ných tu bude nasle­do­vať osla­va našich pred­kov (veľ­ká vat­ra, pri kto­rej sa bude spie­vať, reci­to­vať oslav­né pies­ne, ope­kať, popí­jať medo­vi­na.….).
Registrácia bude spus­te­ná až od 15.3.2010 a ukon­če­ná týž­deň pred ter­mí­nom akcie. Preto pro­sím všet­kých aby svo­je regis­trá­cie nepo­sie­la­li skôr.
Registrácia musí obsa­ho­vať meno hrá­ča, meno posta­vy, sku­pi­nu, povo­la­nie (bojov­ník ale­bo žrec), vek a či ostá­va aj na noč­nú sláv­nosť.
Registrovať sa bude dať u mňa a to cez PMky (Ragnar) ale­bo cez SMSky (0908481813).

Pravidlá:
Tie budú ešte pres­ne špe­ci­fi­ko­va­né, ale nič zlo­ži­te to nebu­de.
Hlavne žia­dam všet­kých účast­ní­kov aby svo­je kos­tý­my pris­pô­so­bi­li téma­ti­ke larpu!!!

Dej:
Do kra­ji­ny zva­nej Slavia (Slovia) vtrh­li hor­dy lúpe­ži­vých Avarov kto­rých vedie náčel­ník kagan Bajan. Keď že sú kme­ne Slovanov nejed­not­né nič mu neb­rá­ni v tom aby celú zem spus­to­šil. Ostávajú už len posled­né 3 brá­nia­ce sa kme­ne.
Dokážu sa zjed­no­tiť a vyhnať Avarov raz a navž­dy zo svo­jej zeme.…..?
Aj Ty môžeš byť pri­tom a pomôcť svo­jim bra­tom v neľú­tost­nom boji.

Tri kme­ne:
Východný kmeň
Je to kmeň pre­slá­ve­ný udat­ný­mi bojov­ník­mi kto­rých vedie náčel­ník Bivoj.
(kmeň budú tvo­riť 5–6 bojov­ní­ci + náčelník)

Západný kmeň
Kmeň kto­rý vedie náčel­ník Slavoj a pri bit­kách sa skôr než na silu spo­lie­ha na roz­um a pomoc bohov.
(kmeň budú tvo­riť 2 žre­ci a 3–4 bojov­ní­ci + náčelník.

Južný kmeň
Tento kmeň vedie Dobrava odváž­na a nebo­jác­na načel­níč­ka, kto­rá svo­je šíky sta­via naj­mä so žien.
(kmeň budú tvo­riť 1 žrec, 3 bojov­níč­ky, 2 bojov­ní­ci + náčelníčka).

Skupina Avarov:
Tú vedie kru­tý a neľú­tost­ný náčel­ník kagan Bajan a jeho hlav­ným cie­ľom je pora­ziť Slovanov a vyplie­niť celú zem.
(sku­pi­nu budú tvo­riť 10 bojov­ní­ci, 1 šaman + náčel­ník)
(tu by som chcel podot­knúť že táto sku­pi­na bude mať skôr cre­e­po­ind­né ciele)

Miesto

Starý salaš, Nová Dubnica
Nová Dubnica – loká­cia sta­rý salaš (ako vždy).
Presný začia­tok akcie bude ešte upresnený.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Slavland

29. 5. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Starý salaš, Nová Dubnica, Starý salaš, Nová Dubnica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.