Preskočiť na obsah

SlavCon 2011

8. 4. 2011 - 10. 4. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • festival

SlavCon je fes­ti­val slo­van­skej myto­ló­gie, his­tó­rie, fan­ta­sy, sci-fi a hier a pre­dov­šet­kým stret­nu­tie ľudí s tými­to záuj­ma­mi. V troj­dňo­vom prog­ra­me náj­de­te rôz­ne pred­náš­ky, dis­ku­sie a works­ho­py z tých­to oblas­tí, vystú­pe­nia, či súťa­že. V pria­teľ­skej atmo­sfé­re máte mož­nosť spoz­nať ľudí rov­na­kej krv­nej sku­pi­ny, strá­viť čas na pred­náš­kach, hra­ním hier, v čajov­ni, ale­bo len tak pose­dá­va­ním v dob­rej spo­loč­nos­ti. Vlajkovou loďou náš­ho fes­ti­va­lu je neod­mys­li­teľ­ná his­to­ric­ká sek­cia, kto­rú dosta­li do rúk šikov­ní orga­ni­zá­to­ri so vzde­la­ním a záuj­ma­mi v tej­to oblas­ti, čo sa roz­hod­ne odra­zí na kva­li­te pred­ná­šok a prís­pev­kov v prog­ra­me. Tradične zara­ďu­je­me aj sek­ciu Fantasy, v kto­rej nad­še­ní priaz­niv­ci náj­du pri­hláš­ky od zná­mych spi­so­va­te­ľov, ale aj nových pred­ná­ša­jú­cich. Sci-fi sek­ciu má pod pal­com zdru­že­nie Sci-fi Guide a roz­ší­ri ju o líniu s náz­vom „Underground“, do kto­rej sa zmes­tia všet­ky naše fanú­ši­kov­ské sub­kul­tú­ry – náj­du si tu mies­to rôz­ne seriá­ly, kto­ré vás všet­kých inšpi­ru­jú k hodi­nám roz­ho­vo­rov, a my vám na to poskyt­ne­me pries­tor. Staronová bude sek­cia Hry – zaští­ti vše­tok prog­ram týka­jú­ci sa lar­pov, ale ozvlášt­ni ho aj o pred­náš­ky z oblas­tí sto­lo­vých ale­bo počí­ta­čo­vých hier. Minule sme úspeš­ne vyskú­ša­li líniu Workshopov, aby ste netrá­vi­li čas len počú­va­ním pred­ná­šok, a zopa­ku­je­me si ju s väč­ším nasa­de­ním a boha­tej­ším prog­ra­mom. A ak sa nám pri­hlá­sia aj kva­lit­né pred­náš­ky z oblas­ti Mangy a Anime, urči­te ich uvi­dí­te v prog­ra­me. No a ten­to roč­ník sa od minu­lých nebu­de líšiť ani ponu­kou prog­ra­mu iné­ho cha­rak­te­ru ako pred­náš­ky, keď­že dob­re vie­me, že tie nie sú jedi­ným lákad­lom conov. Opäť sa môž­te tešiť na pokec s kama­rát­mi na dvo­re ale­bo v čajov­ni a na širo­ký sprie­vod­ný prog­ram počas dňa aj večer. Registrácia účast­ní­kov je už spus­te­ná, tak­že nemá­te pre­čo váhať. A ak máte čokoľ­vek zau­jí­ma­vé v ruká­ve, čím by ste chce­li poba­viť náv­štev­ní­kov SlavConu, nevá­haj­te a pri­hlás­te prís­pe­vok do prog­ra­mu. Témou pia­te­ho roč­ní­ka je „Mágia a technológia“.

Miesto

Slavcon
SlavCon sa usku­toč­ní v pries­to­roch SPŠD Kvačalova 20 v Bratislave.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Map Unavailable
Slavcon, Slavcon

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.