Preskočiť na obsah

Skyrimská vojna – trailer

  • larpová hra
5. 1. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

1. deň, 5.1.2008 , je hlav­ný deň natá­ča­nia. Ak máte vte­dy čas, bude­me radi ak prí­de­te, lebo sme vybra­li veľ­mi pek­né mies­to – hrad Hainburg an der Donau. Dostanete sa tam z AS Mlynské Nivy. Cesta trvá 25 minút a vystú­pi­te na prvej zástav­ke v Hainburgu. Plná cena je 91 SKK (3,02 EUR), štu­den­ti však majú zľa­vu. Hromadne pôj­de­me spo­jom, kto­rý odchá­dza o 9:30 ráno, pred desia­tou sme tam. Do desia­tej ide do Hainburgu auto­bus kaž­dú pol­ho­di­nu a od desia­tej cez obed kaž­dú hodi­nu, tak­že môže­te prí­sť aj neskôr, na hrad tra­fí­te.
Je tam nád­her­ne a aby sme nato­či­li čo naj­viac scén, potre­bu­je­me čo naj­viac ľudí. Budeme točiť hlav­ne boje v uli­ciach mes­ta, pár detai­lov na boje + ak vás/nás prí­de dosť, aj výcvik vojakov.

2. deň sa pre­sú­va zo 6.1 na neur­či­to. Termín bude včas oznámený.

Podmienky: Fantasy pozi­tív, nič pro­ti elfom a far­be na xich­te, pek­ný kos­tým príp. zbroj, pris­pô­so­bí sa sce­ná­ru a trai­ler nie­čim obo­ha­tí
-samoz­rej­me potre­bu­je­me kaž­dú dušu (a hlav­ne telo, keď­že dušu v trai­le­ri vid­no nebu­de 😛 ), tak sa ozvi­te. Pre prí­pad­né ďaľ­šie infor­má­cie požia­daj­te tu ale­bo PM-kou.

V pod­sta­te si môže­te vybrať ako chce­te prí­sť:
1. Snežní elfo­via – bie­ly ale­bo mod­rý ľak­hý kos­tým, špi­ca­té uši. O far­bu na tvár sa postaráme.(Možno aj tie uši ale ak máte svo­je, tak si zober­te)
2. Ľudia – kom­bi­ná­cia čer­ve­ných farieb, môže byť aj nie­čo čier­no­bie­le a pod., tu to nie je veľ­mi ohra­ni­če­né. Vítaná je zbroj.
-Pri oboch je dôle­ži­té, aby ste si vyro­bi­li ale­bo donies­li tep­lý kos­tým, prí­pad­ne taký, pod kto­rý si oble­čie­te nie­čo tep­lé, keď­že sa bude natá­čať v zime :ikonka02:

Podľa toho, ako sa nám ľudia nahlá­si­li potre­bu­je­me aby ste si vybra­li Falmerov(snežných elfov), keď­že tých je menej.

Miesto

Hainburg, hrad
v popi­se akcie

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Hainburg, hrad
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.