Shadowfall 3

Pridal(a)
admin

Kedy
16. 6. 2007 - 17. 6. 2007
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Nitra

Čo

  • larpová hra

Bol to oby­čaj­ný pra­cov­ný deň. Tá istá nuda ako obvyk­le. Vačšina času sta­ve­ná na káve, ciga­ret­ke, či keca­ním po icq, sem tam pop­ret­ká­va­ná tele­fo­ná­tom od zákaz­ní­ka či rie­še­ním daja­ké­ho toho prob­lé­mi­ku. Proste, rutina.

Všetko sa zme­ni­lo keď sa roz­ja­ča­la pop­laš­ná siré­na. Pozreli ste sa s kole­ga­mi na seba. Že by ďal­šie cvi­če­nie? Ach jaj, to zna­me­ná zase raz postá­vať pol­ho­di­nu von­ku, v dave ľudí, nudiť sa a dúfať, že ten kto si ho zmys­lel bude s eva­ku­ač­nou rých­los­ťou sapo­koj­ný. Ak nie tak zno­va a zno­va.…
Akoby tí hore nema­li nič lep­šie­ho na prá­ci.…
Pomaly si sa pobral k výťa­hu.…
Áno, bez­peč­nost­né pred­pi­sy hovo­ria že eva­ku­ácia pre­bie­ha po scho­doch, ale komu sa chce tre­pať pešo zo sied­me­ho poscho­dia? Zvlášť keď netu­šíš koľ­ko­krát to dnes ešte budeš musieť opa­ko­vať.…
Ako si rých­lo zis­til, nie si sám komu sa nech­ce tre­pať po scho­doch, do výťa­hu sa vás natla­či­lo viac…
Pýtaš sa čo sa vlast­ne deje…
Vraj bom­ba…
Heh, toto ti pri­po­mí­na škol­ské časy…
Dvere výťa­hu sa zatvá­ra­jú a ty cítiš ako ti zovre­lo srdce.…

Že by sa nie­čo pred­sa­len dia­lo?
Náhle zaznel výbuch, kabí­na sa zatrias­la a zhas­li svetlá.…

Potom už len pád a tma.…

Preberáš sa dakde v pod­ze­mí.…. Zvláštne, ani si netuš­li že vaša budo­va má pod­ze­mie.… Bolí ťa celé telo, ale žiješ… a vyze­rá to tak že nemáš dokon­ca ani nič zlo­me­né… Pohľad naoko­lo pre­zrá­dza že ostat­ní sú na tom rov­na­ko…
Výťahová šach­ta je zasy­pa­ná… No nič, tre­ba sa zdvi­hnúť a nájsť schodisko.…

Zrazu sa z tem­no­ty rozo­zne­lo dune­nie bubna.

Miesto

Nitra
Podzemie kde­si za Nitrou

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Nitra
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.