Preskočiť na obsah

Sedmohradsko 1604

  • larpová hra
6. 10. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Píše sa rok 1604. Cisárski gene­rá­li Giorgio Basta a Ján Jakub Barbiano Belgiojoso d´Este už dru­hým rokom plie­nia Sedmohradsko. Časť vzbú­ren­cov ute­ká pred habs­bur­ský­mi voj­ska­mi na turec­ké úze­mie, kde pre­sved­čia mag­ná­ta Štefana Bocskaia, aby vojen­sky vystú­pil pro­ti svoj­mu býva­lé­mu spo­jen­co­vi. Vojská tiah­nu kra­ji­nou, kon­tri­bú­cie vybe­ra­jú mečom i ohňom, čo sa poda­ri­lo ľuďom ukryť pred vojak­mi, uchmat­nú čle­no­via Marodovho brat­stva, horia dedi­ny, ale i mes­tá, na stro­moch pop­ri ces­tách hom­pá­ľa­jú sa stov­ky obe­sen­cov. A aby bolo nešťas­tie bež­né­ho ľudu zavŕ­še­né, obja­vu­jú sa šty­ria jazd­ci Apokalypsy, namies­to koň­mo však pri­chá­dza­jú na kry­sách – kra­ji­nu zachvá­ti­la epi­dé­mia cholery. 

Nastávajú zlé časy a ťaž­ko skú­ša­né oby­va­teľ­stvo Horného Uhorska sa v zúfals­tve odhod­lá­va k činom, na kto­ré by sa inak nikdy neod­vá­ži­lo. Ľudia opúš­ťa­jú rod­né kra­je a ute­ka­jú na mies­ta, kam sa boja vkro­čiť nie­len voja­ci cisár­skej, sed­moh­rad­skej, ale i turec­kej armá­dy, na mies­ta, kam by inak nevk­ro­či­li ani oni. Jedným z takých miest je i Černoles – tu slneč­né lúče nikdy neos­vie­tia zem, vie­tor neh­víz­da medzi stro­ma­mi, nepo­čuť tu ani spev vtá­kov či dupot vyso­kej zve­ri. Podľa poves­tí a legiend tu žijú len malí a pokri­ve­ní ľudia, víly a divo­žien­ky, vlkod­la­ci i upí­ri, ba aj sta­rí a dáv­no zabud­nu­tí boho­via. Hovorí sa tiež, že tu kde­si je pocho­va­ný svä­tý Simeol. A ostat­ky svät­cov majú vraj moc odvrá­tiť hrô­zy vojny…

kon­takt bru​ja​har​chong​mail​.com

Miesto

Furča, Košice
Sídlisko Dargovských hrdi­nov (Furča), stret­nu­tie bude o 8 : 00 pred fur­čian­skou poliklinikou

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Furčiansky les, Košice
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.