Preskočiť na obsah

Ragnarok

19. 4. 2013 - 21. 4. 2013 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 12:00
  • larpová hra

Ragnarok8 – Hostinec u ska­pa­tej sovy 4 (Deti noci). Minimálny vek účast­ní­kov je 16 rokov a kaž­dý kto nedo­sia­hol vek 18 rokov musí doniesť potvr­de­nie od rodi­čov že sa akcie môže zúčast­niť!! Kedže sme obme­dze­ný kapa­ci­tou cha­ty (resp.herného hos­tin­ca) hry sa môže zúčast­niť max. 25 ludí. Dátum a regis­trá­cia: Akcia sa usku­toč­ní prav­de­po­dob­ne cez jeden z tých­to víken­dov:  od 19.4. do 21.4.2013 ale­bo od 26.4. do 28.4.2013. Začiatok akcie bude zhru­ba v pia­tok oko­lo 18.00 a skon­čí v nede­ľu oko­lo 12.00. Registrácia bude spus­te­ná od  10.9.2012 a ukon­če­ná 31.3.2013 ale­bo po zapl­ne­ní všet­kých miest. Účastnícky popla­tok je 3 €. Miesto kona­nia: Obec Červený Kameň vzdia­le­ná zhru­ba 14 km od mes­ta Ilava. Chata sa nachá­dza asi 10 minút chô­dze od cen­tra dedi­ny osa­mo­te­ná v maleb­nom pro­stre­dí Bielych Karpát. O čo vlast­ne pôj­de: Bolo by dob­ré aby sa hrá­či pre­zliek­li ešte v dedi­ne a na cha­tu pri­chá­dza­li už ako her­né posta­vy. Bude sa hrať na cha­te a v oko­li­tých lesoch, pri­čom cha­ta bude slú­žiť ako hos­ti­nec kde sa budú posta­vy môcť vyspať, najesť a dačo popiť. Takže v (her­nej) krč­me pri sto­loch sa budú stre­tá­vať úpl­ne cudzie posta­vy kto­ré budú môcť medzi sebou nad­via­zať neja­ký ten kon­takt. V hre sa budú vysky­to­vať posta­vy z kto­rých kaž­dá bude pre­sa­dzo­vať neja­ké svo­je cie­le. Kľudne je mož­né že spo­lu s vami sa v hos­tin­ci uby­tu­je nájom­ný vrah a vy sa po kľud­nom spán­ku už nemu­sí­te pre­brať. Alebo vás pri sto­le okrad­ne neja­ký ten krč­mo­vý zlo­de­jí­ček. Takže by som cchel požia­dať všet­kých účast­ní­kov aby dopre­du niko­mu neprez­ra­dzo­va­li kto čo bude hrať aby sa tým nena­ru­ši­la mož­nosť zis­ťo­vať kto je kto a pred kým si má kto dávať pozor. Taktiež vyža­du­jem vyso­kú kos­tý­mo­vú úro­veň a čo naj­lep­ší a najp­rep­ra­co­va­nej­ší rolep­lay. Každú posta­vu musím s hrá­čom pre­brať a násled­ne mu ju schvá­liť, tak­že vás žia­dam aby ste si pri­pra­vi­li aj BG !! Dej: Vysoko v hor­skom pries­my­ku v krá­ľov­stve Shamutan sto­jí blíz­ko hra­níc s krá­ľov­stvom Vassagónia hos­ti­nec s výstiž­ným náz­vom „U ska­pa­tej sovy“. Keď že je hos­ti­nec v ťaž­ko dostup­nej oblas­ti, kto­rá sa nachá­dza v pohra­nič­nom pás­me, využí­va­jú ho rôz­ne kri­mi­nál­ne živ­ly k ich neka­lým záme­rom. Napriek sna­he Shamutanských pohra­ni­čia­rov kon­tro­lo­vať ten­to hos­ti­nec a jeho oko­lie darí sa nele­gál­nej čin­nos­ti veľ­mi dob­re. Od pašo­va­nia rôz­nych arte­fak­tov, zbra­ní, alko­ho­lu a iných omam­ných látok až po obchod s ľuď­mi. Taktiež túto ces­tu využí­va­jú aj ute­čen­ci, otro­ci, väz­ni či zlo­čin­ci na úteku.

Tento roč­ník „hos­tin­ca u ska­pa­tej sovy“ bude troš­ku špe­ci­fic­ký a to v nasle­dov­nom: Hrať sa bude naj­mä v noci a v hos­tin­ci sa nebu­de variť, len nalie­vať! Čo sa týka deja tak sa bude točiť oko­lo upí­rov: Každých 100 rokov sa pre­bú­dza jeden z naj­star­ších upí­rov aby zvo­lal zástup­cov zo všet­kých upír­skych šlach­tic­kých rodov aby spo­lu sni­mi usta­no­vil na nasle­du­jú­cich 100 rokov jeden vlád­nu­ci rod. Avšak neubeh­lo ani 20 rokov od posled­nej voľ­by a vlád­nu­ci rod do posled­né­ho čle­na nie­kto vyvraž­dil. Preto upír kto­rý ma na sta­ros­ti dozor nad ostat­ný­mi sa roz­ho­dol zvo­lať radu a zvo­liť nový vlád­nu­ci rod. Pre túto uda­losť si naj­mä kvo­li bez­peč­nos­ti a odlah­los­ti zajed­nal „hos­ti­nec u ska­pa­tej sovy“ a maji­te­ľo­vi hos­tin­ca zapla­til sluš­ný mešec pena­zí aby všet­ko čo sa tu bude odo­hrá­vať osta­lo v tajnosti. 

Hráči sa budú regis­tro­vať za jed­not­li­vé rody. Každá dele­gá­cia kto­rá sa chys­tá na snem bude mat 2–3 čle­nov (nie viac ani menej). Zloženie sku­pín nechám na Vás, musí však v nej byť jeden šlach­tic kto­rý repre­zen­tu­je svoj roda sna­ží sa o jeho zvo­le­nie. Doprovod mu môže robiť bud neja­ký ďaľ­ší šlach­tic, prí­pad­ne člen rodi­ny, poboč­ník, ozb­ro­je­ný dopro­vod, ale­bo oby­čaj­ný člo­vek kto­rý ho bude stra­žiť cez deň počas spán­ku (zlo­že­nie sku­pín nechám plne na vás).

Preto je potreb­ne aby ste sa vopred dohod­li čo kto bude v sku­pi­ne hrať, porie­ši­li neja­ký BG vaše­ho rodu (neja­ké infor­má­cie o nom, čo je zač, odkial pochá­dza, ake ma zasa­dy a pod., ale aj BG jed­not­li­vých postáv) a potom sa spo­loč­ne jed­ným mai­lom regis­tro­va­li za celý rod. Ak by chcel nie­kto v danom rode nie­čo zaml­čať pred ostat­ný­mi člen­mi, nech mi pošle aj doda­toč­ný mail s jeho posta­vou. Uvidíme koľ­ko rodov sa regis­tru­je a prí­pad­ne by sme moh­li sku­siť spí­sať aj neja­ké vsta­hy medzi jed­not­li­vý­mi rod­mi. Okrem upí­rov sa môže­te regis­tro­vať aj za per­so­nál hos­tin­ca, oby­čaj­ných pocest­ných či dob­ro­dru­hov a mož­no sa náj­de aj neja­ká ten vlkod­lak či lovec beštii.

Hra bude pre­bie­hať aj cez deň ale hlav­ne počas noci. Každý rod sa bude sna­žiť spre­zen­to­vať čo naj­lep­šie a vysvet­liť ostat­ným pre­čo by mal byt prá­ve on zvo­le­ný. Takže sa bude dosť poli­ti­zo­vať a mož­no aj uzat­vá­rať neja­ké pak­ty medzi rodmi.

Miesto

Chata, Červený kameň (okres Ilava)
Obec Červený Kameň vzdia­le­ná zhru­ba 14 km od mes­ta Ilava. Chata sa nachá­dza asi 10 minút chô­dze od cen­tra dedi­ny osa­mo­te­ná v maleb­nom pro­stre­dí Bielych Karpát.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ragnar

Ragnarok

19. 4. 2013 - 21. 4. 2013 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 12:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Chata, Červený kameň (okres Ilava), Chata, Červený kameň (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.