Preskočiť na obsah

Ragnarok 6

  • larpová hra
22. 10. 2011 - 23. 10. 2011 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 08:00

Ragnarok 6 – snem najom­ných vrahov

Jedná sa o celo­noč­nú his­to­ric­kú hos­ti­nu s mož­nos­ťou prespať.

Na ten­to snem (hos­ti­nu) boli pozva­ný tý naj­lep­ší nájom­ný vra­ho­via z celé­ho oko­lia aby spomädzi

nich bol vybra­ný ten naj­schop­nej­ší na veľ­mi ťaž­kú a dôle­ži­tú úlohu.

O čo teda pôj­de, počas celej noci bude pre­bie­hať hos­ti­na, počas kto­rej sa budú sna­žiť najom­ný vrahovia

navzá­jom otra­viť (nie však smr­tel­ný­mi jed­mi), či naz­na­čiť pod­re­za­nie, avšak musia to spra­vit nená­pad­ne (aby ich

nik neviel!!)!!

Ten kto­rý pre­ži­je posled­ný a nik ho neuvi­dí „zabí­jať„ bude vybra­ný pre tú úlohu.

Je potreb­né aby si kaž­dý hráč donie­sol bez­peč­nú her­nú dýku a ampul­ku s (poži­va­teľ­ným!!) jedom!

Registrácia bude spus­te­ná od dneš­né­ho dňa až do 16.10.2011.

Hra začne pred­bež­ne v sobo­tu oko­lo 18.00 a skon­čí sa v nede­ľu oko­lo 08.00.

Registrovať sa môže­te u mňa na tele­fó­ne (0908481813), ale­bo mai­li (patriot-sr@azet.sk), prí­pad­ne u

Bregolasa na FB.

V ROVNAKÝ DEŇ, PRED RGNAROKOMSA USKUTOČNÍ AJ AKCIA MORIEL 9.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRÁNKE SLADU (v sek­cii Komunita: Kalendár akcií – Moriel 9).

Preto pro­sím pri regis­trá­cii uvá­dzaj­te či sa zúčast­ní­te aj pred­chá­dza­jú­cej akcie (Moriel9) a či bude­te chceť

na Ragnaroku pre­spať ale­bo sa roz­hod­ne­te isť dake­dy v noci (nad­rá­nom) domov.

Registračný popla­tok na akciu sú 4 eurá a vybe­ra­jú sa na mies­te. V cene je uby­to­va­nie, stra­va, a pitie, koľko

hrd­lo ráči.

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Nová Dubnica

Útulne pod­ze­mie piv­ni­ce rodin­né­ho domu Cesnakovej bab­ky. Pivnica vyze­rá dobo­vo a pro­stre­die dotváraju

veľ­ké dre­ve­né sto­ly a krb. Kapacita cca 25 ľudí.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ragnar

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Nová Dubnica (okres Ilava)
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.