Preskočiť na obsah

Ragnarok 6

22. 10. 2011 - 23. 10. 2011 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 08:00
  • larpová hra

Ragnarok 6 – snem najom­ných vrahov

Jedná sa o celo­noč­nú his­to­ric­kú hos­ti­nu s mož­nos­ťou prespať.

Na ten­to snem (hos­ti­nu) boli pozva­ný tý naj­lep­ší nájom­ný vra­ho­via z celé­ho oko­lia aby spomädzi

nich bol vybra­ný ten naj­schop­nej­ší na veľ­mi ťaž­kú a dôle­ži­tú úlohu.

O čo teda pôj­de, počas celej noci bude pre­bie­hať hos­ti­na, počas kto­rej sa budú sna­žiť najom­ný vrahovia

navzá­jom otra­viť (nie však smr­tel­ný­mi jed­mi), či naz­na­čiť pod­re­za­nie, avšak musia to spra­vit nená­pad­ne (aby ich

nik neviel!!)!!

Ten kto­rý pre­ži­je posled­ný a nik ho neuvi­dí „zabí­jať„ bude vybra­ný pre tú úlohu.

Je potreb­né aby si kaž­dý hráč donie­sol bez­peč­nú her­nú dýku a ampul­ku s (poži­va­teľ­ným!!) jedom!

Registrácia bude spus­te­ná od dneš­né­ho dňa až do 16.10.2011.

Hra začne pred­bež­ne v sobo­tu oko­lo 18.00 a skon­čí sa v nede­ľu oko­lo 08.00.

Registrovať sa môže­te u mňa na tele­fó­ne (0908481813), ale­bo mai­li (patriot-sr@azet.sk), prí­pad­ne u

Bregolasa na FB.

V ROVNAKÝ DEŇ, PRED RGNAROKOMSA USKUTOČNÍ AJ AKCIA MORIEL 9.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRÁNKE SLADU (v sek­cii Komunita: Kalendár akcií – Moriel 9).

Preto pro­sím pri regis­trá­cii uvá­dzaj­te či sa zúčast­ní­te aj pred­chá­dza­jú­cej akcie (Moriel9) a či bude­te chceť

na Ragnaroku pre­spať ale­bo sa roz­hod­ne­te isť dake­dy v noci (nad­rá­nom) domov.

Registračný popla­tok na akciu sú 4 eurá a vybe­ra­jú sa na mies­te. V cene je uby­to­va­nie, stra­va, a pitie, koľko

hrd­lo ráči.

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Nová Dubnica

Útulne pod­ze­mie piv­ni­ce rodin­né­ho domu Cesnakovej bab­ky. Pivnica vyze­rá dobo­vo a pro­stre­die dotváraju

veľ­ké dre­ve­né sto­ly a krb. Kapacita cca 25 ľudí.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ragnar

Ragnarok 6

22. 10. 2011 - 23. 10. 2011 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 08:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.