Preskočiť na obsah

Ragnarok

  • larpová hra
29. 8. 2012 - 2. 9. 2012 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Ragnarok7 – Hostinec u ska­pa­tej sovy 3. Minimálny vek účast­ní­kov je 16 rokov a kaž­dý kto nedo­sia­hol vek 18 rokov musí doniesť potvr­de­nie od rodi­čov že sa akcie môže zúčast­niť!! Kedže sme obme­dze­ný kapa­ci­tou cha­ty (resp.herného hos­tin­ca) hry sa môže zúčast­niť max. 25 ľudí. Dátum a regis­trá­cia: Akcia sa usku­toč­ní prav­de­po­dob­ne od 29.8. do 2.9.2012. Začiatok akcie bude zhru­ba v stre­du (prí­pad­ne štvr­tok) oko­lo 12.00 a skon­čí v nede­ľu oko­lo 12.00 (prí­pad­ne v sobo­tu). Registrácia bude spus­te­ná od  28.7.2012 a ukon­če­ná 20.8.2012 ale­bo po zapl­ne­ní všet­kých miest. Účastnícky popla­tok je 6 €. Miesto kona­nia: Obec Červený Kameň vzdia­le­ná zhru­ba 14 km od mes­ta Ilava. Chata sa nachá­dza asi 10 minút chô­dze od cen­tra dedi­ny osa­mo­te­ná v maleb­nom pro­stre­dí Bielych Karpát. O čo vlast­ne pôj­de: Bolo by dob­ré aby sa hrá­či pre­zliek­li ešte v dedi­ne a na cha­tu pri­chá­dza­li už ako her­né posta­vy. Bude sa hrať na cha­te a v oko­li­tých lesoch, pri­čom cha­ta bude slú­žiť ako hos­ti­nec kde sa budú posta­vy môcť vyspať, najesť a dačo popiť. Takže v (her­nej) krč­me pri sto­loch sa budú stre­tá­vať úpl­ne cudzie posta­vy kto­ré budú môcť medzi sebou nad­via­zať neja­ký ten kon­takt. V hre sa budú vysky­to­vať posta­vy z kto­rých kaž­dá bude pre­sa­dzo­vať neja­ké svo­je cie­le. Kľudne je mož­né že spo­lu s vami sa v hos­tin­ci uby­tu­je nájom­ný vrah a vy sa po kľud­nom spán­ku už nemu­sí­te pre­brať. Alebo vás pri sto­le okrad­ne neja­ký ten krč­mo­vý zlo­de­jí­ček. Takže by som cchel požia­dať všet­kých účast­ní­kov aby dopre­du niko­mu neprez­ra­dzo­va­li kto čo bude hrať aby sa tým nena­ru­ši­la mož­nosť zis­ťo­vať kto je kto a pred kým si má kto dávať pozor. Taktiež vyža­du­jem vyso­kú kos­tý­mo­vú úro­veň a čo naj­lep­ší a najp­rep­ra­co­va­nej­ší rolep­lay. Každú posta­vu musím s hrá­čom pre­brať a násled­ne mu ju schvá­liť, tak­že vás žia­dam aby ste si pri­pra­vi­li aj BG !! Dej: Vysoko v hor­skom pries­my­ku v krá­ľov­stve Shamutan sto­jí blíz­ko hra­níc s krá­ľov­stvom Vassagónia hos­ti­nec s výstiž­ným náz­vom „U ska­pa­tej sovy“. Keď že je hos­ti­nec v ťaž­ko dostup­nej oblas­ti, kto­rá sa nachá­dza v pohra­nič­nom pás­me, využí­va­jú ho rôz­ne kri­mi­nál­ne živ­ly k ich neka­lým záme­rom. Napriek sna­he Shamutanských pohra­ni­čia­rov kon­tro­lo­vať ten­to hos­ti­nec a jeho oko­lie darí sa nele­gál­nej čin­nos­ti veľ­mi dob­re. Od pašo­va­nia rôz­nych arte­fak­tov, zbra­ní, alko­ho­lu a iných omam­ných látok až po obchod s ľuď­mi. Taktiež túto ces­tu využí­va­jú aj ute­čen­ci, otro­ci, väz­ni či zlo­čin­ci na úteku.

Miesto

Chata, Červený kameň (okres Ilava)
Obec Červený Kameň vzdia­le­ná zhru­ba 14 km od mes­ta Ilava. Chata sa nachá­dza asi 10 minút chô­dze od cen­tra dedi­ny osa­mo­te­ná v maleb­nom pro­stre­dí Bielych Karpát.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ragnar

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Chata, Červený kameň (okres Ilava)
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.