Preskočiť na obsah

Ragnarok

13. 5. 2011 - 15. 5. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Ragnarok4 – Hostinec u ska­pa­tej sovy. Keďže sa mi neo­sved­čil spô­sob s osob­ný­mi pozván­ky po prvý krat spra­vím Ragnarok, bez VIP pozvá­nok a na larp môže prí­sť kaž­dý kto sa v čas regis­tru­je. Minimálny vek účast­ní­kov je 15 rokov a kaž­dý kto nedo­sia­hol vek 18 rokov musí doniesť potvr­de­nie od rodi­čov že sa akcie môže zúčast­niť!! Kedže sme obme­dze­ný kapa­ci­tou cha­ty (resp.herného hos­tin­ca) hry sa môže zúčast­niť max. 20–25. Dátum a regis­trá­cia: Presný dátum bude včas zve­rej­ne­ný ale akcia sa usku­toč­ní prav­de­po­dob­ne v aprí­li (bude dosť zále­žať aj na poča­si). Začiatok akcie bude zhru­ba v pia­tok oko­lo 18.00 a skon­čí v nede­ľu na obed. Registrácia bude spus­te­ná od 1.2.2011 a ukon­če­ná 2 týžd­ne pred zača­tím akcie ale­bo po zapl­ne­ní všet­kých miest. Účastnícky popla­tok je 1 €. Miesto kona­nia: Obec Červený Kameň vzdia­le­ná zhru­ba 12 km od mes­ta Ilava. Chata sa nachá­dza asi 10 minút chô­dze od cen­tra dedi­ny osa­mo­te­ná v maleb­nom pro­stre­dí Bielych Karpát. O čo vlast­ne pôj­de: Bolo by dob­ré aby sa hrá­či pre­zliek­li ešte v dedi­ne a na cha­tu pri­chá­dza­li už ako her­né posta­vy. Bude sa hrať na cha­te a v oko­li­tých lesoch, pri­čom cha­ta bude slú­žiť ako hos­ti­nec kde sa budú posta­vy môcť vyspať, najesť a dačo popiť. Takže v (her­nej) krč­me pri sto­loch sa budú stre­tá­vať úpl­ne cudzie posta­vy kto­ré budú môcť medzi sebou nad­via­zať neja­ký ten kon­takt. Čo sa týka pla­te­nia za noc­ľah, jed­lo a pitie, bude sa pla­tiť v strie­bor­ných penia­zoch a eurách. Prespanie na noc v hos­tin­ci bude stáť 2 strie­bor­né a 2 eura. V hre sa budú vysky­to­vať posta­vy z kto­rých kaž­dá bude pre­sa­dzo­vať neja­ké svo­je cie­le. Kľudne je mož­né že spo­lu s vami sa v hos­tin­ci uby­tu­je nájom­ný vrah a vy sa po kľud­nom spán­ku už nemu­sí­te pre­brať. Alebo vás pri sto­le okrad­ne neja­ký ten krč­mo­vý zlo­de­jí­ček. Takže by som cchel požia­dať všet­kých účast­ní­kov aby dopre­du niko­mu neprez­ra­dzo­va­li kto čo bude hrať aby sa tým nena­ru­ši­la mož­nosť zis­ťo­vať kto je kto a pred kým si má kto dávať pozor. Taktiež vyža­du­jem vyso­kú kos­tý­mo­vú úro­veň a čo naj­lep­ší a najp­rep­ra­co­va­nej­ší rolep­lay. Každú posta­vu musím s hrá­čom pre­brať a násled­ne mu ju schvá­liť, tak­že vás žia­dam aby ste si pri­pra­vi­li aj BG !! Dej: Vysoko v hor­skom pries­my­ku v krá­ľov­stve Shamutan sto­jí blíz­ko hra­níc s krá­ľov­stvom Vassagónia hos­ti­nec s výstiž­ným náz­vom „U ska­pa­tej sovy“. Keď že je hos­ti­nec v ťaž­ko dostup­nej oblas­ti, kto­rá sa nachá­dza v pohra­nič­nom pás­me, využí­va­jú ho rôz­ne kri­mi­nál­ne živ­ly k ich neka­lým záme­rom. Napriek sna­he Shamutanských pohra­ni­čia­rov kon­tro­lo­vať ten­to hos­ti­nec a jeho oko­lie darí sa nele­gál­nej čin­nos­ti veľ­mi dob­re. Od pašo­va­nia rôz­nych arte­fak­tov, zbra­ní, alko­ho­lu a iných omam­ných látok až po obcho­du s ľuď­mi. Taktiež túto ces­tu využí­va­jú aj ute­čen­ci, otro­ci, väz­ni či zlo­čin­ci na úte­ku. Postavy kto­ré sú na výber (ak sa časom obsa­dia, bude tu ozna­če­ne kto­ré sú ešte vol­né): Hostinský Krčmár Kuchár Vyhadzovač Žoldnieri 2x Bard 1–2x Zlodej Vrah (na úte­ku v uta­je­ní) Lovec ľudí (v uta­je­ní, ide po hľa­da­ných oso­bách) Pohraničiari 2–3x Zbojníci 2–3x Štangasti 2x Shamutanský prie­kup­ník Vassagonský prie­kup­ník Šľachtic (s družinov‑1 zbroj­noš a 1 slu­ha) Dobrodruhovia 4–5x (títo nemu­sia byť spo­lu a môžu pred­sta­vo­vať rôz­ne povo­la­nia) Kurtizána (ak si má nie­kto záu­jem zahrať) Iné posta­vy nebu­dú mož­né, tak­že ma o ne nežia­daj­te!! Taktiež nikde nepíš­te ani nevrav­te kto čo bude­te hrať, aby ste tým zby­toč­ne neka­zi­li hru!! Ešte by som chcel pop­ro­siť tých kto­ré majú neja­ké dobo­vé rek­vi­zi­ty, ale­bo nie­čo čo by obo­ha­ti­lo atmo­sfé­ru kľud­ne to dones­te (hli­ne­né ale­bo dre­ve­né kríg­le, bub­ny, píšťaly,.…).

Miesto

Chata, Červený kameň (okres Ilava)
Obec Červený Kameň vzdia­le­ná zhru­ba 12 km od mes­ta Ilava. Chata sa nachá­dza asi 10 minút chô­dze od cen­tra dedi­ny osa­mo­te­ná v maleb­nom pro­stre­dí Bielych Karpát. 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Ragnarok

13. 5. 2011 - 15. 5. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Chata, Červený kameň (okres Ilava), Chata, Červený kameň (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.