Preskočiť na obsah

Ragnarok

23. 4. 2010 - 25. 4. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Ragnarok3 – Hostinec u ska­pa­tej sovy.
Doteraz boli akcie Ragnarok spra­ve­né len ako his­to­ric­ké hos­ti­ny pre pozva­ných VIP hrá­čov.
Avšak roz­ho­dol som sa pre zme­nu a tak sa z Ragnaroku stá­va prvý krát larp, a navy­še nebu­de len pre čis­to VIP hrá­čov, ale bude to tak pol na pol. Určitým hrá­čom budú roz­pos­la­né v krát­kej dobe pozván­ky a tým kto­rým neprí­du nemu­sia zúfať lebo pre ostat­ných tu bude voľ­ných zhru­ba 10 miest pre regis­trá­ciu. Bohužiaľ čís­lo je neveľ­ké kvô­li kapa­ci­te cha­ty a akcie sa zúčast­ní len prvých 10 naj­rých­lej­ších + tí kto­rí dosta­li osob­né pozván­ky, tak­že odha­dom nás bude 20–30. Účastnícky popla­tok je 1 €.

Dátum a regis­trá­cia:
Presný dátum bude včas zve­rej­ne­ný ale akcia sa usku­toč­ní buď v aprí­li ale­bo máji, to zále­ží od poča­sia. Začiatok akcie bude zhru­ba v pia­tok oko­lo 18.00 a skon­čí v nede­ľu na obed.
Registrácia bude spus­te­ná od 1.3.2010 a ukon­če­ná 2 týžd­ne pred zača­tím akcie ale­bo po zapl­ne­ní všet­kých miest.

Miesto kona­nia:
Obec Červený Kameň vzdia­le­ná zhru­ba 12 km od mes­ta Ilava.
Chata sa nachá­dza asi 10 minút chô­dze od cen­tra dedi­ny osa­mo­te­ná v maleb­nom pro­stre­dí Bielych Karpát. 

O čo vlast­ne pôj­de:
Bolo by dob­ré aby sa hrá­či pre­zliek­li ešte v dedi­ne a na cha­tu pri­chá­dza­li už ako her­né posta­vy. Bude sa hrať na cha­te a v oko­li­tých lesoch, pri­čom cha­ta bude slú­žiť ako hos­ti­nec kde sa budú posta­vy môcť vyspať, najesť a dačo popiť. Takže v krč­me pri sto­loch sa budú stre­tá­vať úpl­ne cudzie posta­vy kto­ré budú môcť medzi sebou nad­via­zať neja­ký ten kon­takt.
Čo sa týka pla­te­nia za noc­ľah, jed­lo a pitie, bude sa pla­tiť v strie­bor­ných penia­zoch a eurách. Prespanie na noc v hos­tin­ci bude stáť 2 strie­bor­né a 2 eura. V hre sa budú vysky­to­vať posta­vy z kto­rých kaž­dá bude pre­sa­dzo­vať neja­ké svo­je cie­le. Kľudne je mož­né že spo­lu s vami sa v hos­tin­ci uby­tu­je nájom­ný vrah a vy sa po kľud­nom spán­ku už nemu­sí­te pre­brať. Alebo vás pri sto­le okrad­ne neja­ký ten krč­mo­vý zlo­de­jí­ček. Takže by som cchel požia­dať všet­kých účast­ní­kov aby dopre­du niko­mu neprez­ra­dzo­va­li kto čo bude hrať aby sa tým nena­ru­ši­la mož­nosť zis­ťo­vať kto je kto a pred kým si má kto dávať pozor.
Taktiež vyža­du­jem vyso­kú kos­tý­mo­vú úro­veň a čo naj­lep­ší a najp­rep­ra­co­va­nej­ší rolep­lay. Každú posta­vu musím s hrá­čom pre­brať a násled­ne mu ju schváliť!!

Dej:
Vysoko v hor­skom pries­my­ku v krá­ľov­stve Shamutan sto­jí blíz­ko hra­níc s krá­ľov­stvom Vassagónia hos­ti­nec s výstiž­ným náz­vom „U ska­pa­tej sovy“. Keď že je hos­ti­nec v ťaž­ko dostup­nej oblas­ti, kto­rá sa nachá­dza v pohra­nič­nom pás­me, využí­va­jú ho rôz­ne kri­mi­nál­ne živ­ly k ich neka­lým záme­rom. Napriek sna­he Shamutanských pohra­ni­čia­rov kon­tro­lo­vať ten­to hos­ti­nec a jeho oko­lie darí sa nele­gál­nej čin­nos­ti veľ­mi dob­re. Od pašo­va­nia rôz­nych arte­fak­tov, zbra­ní, alko­ho­lu a iných omam­ných látok až po obcho­du s ľuď­mi. Taktiež túto ces­tu využí­va­jú aj ute­čen­ci, otro­ci, väz­ni či zlo­čin­ci na úteku. 

Postavy kto­ré sú na výber (ak sa časom obsa­dia, bude tu ozna­če­ne kto­ré sú ešte vol­né):
Hostinský
Krčmár
Kuchár
Vyhadzovač
Žoldnieri 2x
Bard 1–2x
Zlodej
Vrah (na úte­ku v uta­je­ní)
Lovec ľudí (v uta­je­ní, ide po hľa­da­ných oso­bách)
Pohraničiari 3–4x
Zbojníci 3–4x
Štangasti 2–3x
Shamutanský prie­kup­ník
Vassagonský prie­kup­ník
Dobrodruhovia 5–6 x (títo nemu­sia byť spo­lu a môžu pred­sta­vo­vať rôz­ne povo­la­nia)
Kurtizána (ak si má nie­kto záu­jem zahrať)

Iné posta­vy nebu­dú mož­né, tak­že ma o ne nežia­daj­te!! Taktiež nikde nepíš­te ani nevrav­te kto čo bude­te hrať, aby ste tým zby­toč­ne neka­zi­li hru!! 

Miesto

Chata, Červený kameň (okres Ilava)
Obec Červený Kameň vzdia­le­ná zhru­ba 12 km od mes­ta Ilava.
Chata sa nachá­dza asi 10 minút chô­dze od cen­tra dedi­ny osa­mo­te­ná v maleb­nom pro­stre­dí Bielych Karpát. 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Ragnarok

23. 4. 2010 - 25. 4. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Chata, Červený kameň (okres Ilava), Chata, Červený kameň (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.