Ragnarok 2

Pridal(a)
admin

Kedy
2. 10. 2009 - 4. 10. 2009
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Chata, Červený kameň (okres Ilava)

Čo

  • larpová hra

Organizátori: Ragnar a Cesnak
Vstupný popla­tok 7 €. V cene je zahr­nu­té uby­to­va­nie na 2 noci, stra­va a nápo­je na his­to­ric­kú hos­ti­nu.
Jedná sa o viac­dňo­vé stret­nu­tie kto­ré sa usku­toč­ní v lesoch na cha­te. Počet účast­ní­kov je obme­dze­ný kapa­ci­tou cha­ty a pre­to je akcia robe­ná na VIP pozván­ky. Bohužial tým, kto­rým pozván­ka neprí­de bude vstup na akciu zamiet­nu­tý!! Viac infor­má­cii ohľa­dom akcie píš­te na PMky ale­bo tel.č.:
0908481813 – Ragnar.
Program:
Piatok večer:
Historická hos­ti­na, začia­tok oko­lo 19.00 hod.

Sobota:
- zhod­no­te­nie akcií Cerberus za rok 2009 a pred­sta­ve­nie akcii na rok 2010
- bese­dy
- tur­naj v šer­me
- komor­ný larp

Sobota večer:
- skúš­ka odvahy 🙂

Program nie­je pev­ne sta­no­ve­ný a môže sa zme­niť. Ak by chcel nie­kto nie­čím k akcii pris­pieť, nech kon­tak­tu­je orga­ni­zá­to­rov.
Všetci účast­ní­ci sú povin­ný doniesť so sebou aj kos­tý­my!! Prípadne neja­ké krča­hy, dre­ve­né mis­ky a pod. Ak vie­te hrať na neja­ký hudob­ný nástroj, kľud­ne ho zo sebou zober­te. Taktiež je kaž­dý povin­ný sa regis­tro­vať naj­ne­skôr týž­deň pred akci­ou u organizátorov.

Miesto

Chata, Červený kameň (okres Ilava)
Chata sa nachá­dza pri dedin­ke Červený Kameň zhru­ba 10 km od Ilavy

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Chata, Červený kameň (okres Ilava)
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.