Preskočiť na obsah

Ragnarok 2

2. 10. 2009 - 4. 10. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Organizátori: Ragnar a Cesnak
Vstupný popla­tok 7 €. V cene je zahr­nu­té uby­to­va­nie na 2 noci, stra­va a nápo­je na his­to­ric­kú hos­ti­nu.
Jedná sa o viac­dňo­vé stret­nu­tie kto­ré sa usku­toč­ní v lesoch na cha­te. Počet účast­ní­kov je obme­dze­ný kapa­ci­tou cha­ty a pre­to je akcia robe­ná na VIP pozván­ky. Bohužial tým, kto­rým pozván­ka neprí­de bude vstup na akciu zamiet­nu­tý!! Viac infor­má­cii ohľa­dom akcie píš­te na PMky ale­bo tel.č.:
0908481813 – Ragnar.
Program:
Piatok večer:
Historická hos­ti­na, začia­tok oko­lo 19.00 hod.

Sobota:
- zhod­no­te­nie akcií Cerberus za rok 2009 a pred­sta­ve­nie akcii na rok 2010
- bese­dy
- tur­naj v šer­me
- komor­ný larp

Sobota večer:
- skúš­ka odvahy 🙂

Program nie­je pev­ne sta­no­ve­ný a môže sa zme­niť. Ak by chcel nie­kto nie­čím k akcii pris­pieť, nech kon­tak­tu­je orga­ni­zá­to­rov.
Všetci účast­ní­ci sú povin­ný doniesť so sebou aj kos­tý­my!! Prípadne neja­ké krča­hy, dre­ve­né mis­ky a pod. Ak vie­te hrať na neja­ký hudob­ný nástroj, kľud­ne ho zo sebou zober­te. Taktiež je kaž­dý povin­ný sa regis­tro­vať naj­ne­skôr týž­deň pred akci­ou u organizátorov.

Miesto

Chata, Červený kameň (okres Ilava)
Chata sa nachá­dza pri dedin­ke Červený Kameň zhru­ba 10 km od Ilavy

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Ragnarok 2

2. 10. 2009 - 4. 10. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Chata, Červený kameň (okres Ilava), Chata, Červený kameň (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.