Preskočiť na obsah

Řád

12. 8. 2009 - 16. 8. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Mír. Již mno­ho let jsem nena­psal nic krás­něj­ší­ho. Nad Feldarem se roz­hos­ti­lo štěs­tí a klid. Ve měs­tech i na samo­tách zno­vu zní dět­ský smích. Hrůzy minu­lých let jako­by odvál vítr. Nový král se ujal vlá­dy zod­po­věd­ně a pod jeho ruka­ma Feldar opět vzkvé­tá. Jeho syn při­jal uče­ní Rytířů Osudu a Osud byl zno­vu usta­no­ven nej­vyš­ším bož­stvem země. Ačkoliv král svou pozi­ci dosta­teč­ně upev­nil, jsou tací jenž usi­lu­jí o jeho život a maje­tek ostat­ních šlech­ti­ců. Po zave­de­ní nových záko­nů a zno­vu­ob­no­ve­ní rady šlech­ti­ců si však nedo­vo­lí nikdo vystou­pit ote­vře­ně. Alsepoň pro­za­tím. Napětí však ros­te kaž­dým dnem. 

Nyní se udá­lo něco, co odvrá­ti­lo pozor­nost celé­ho Feldaru zce­la jiným směrem. Na oblo­ze se obje­vi­la nej­po­div­něj­ší hvěz­da jakou kdo kdy spa­třil. Jakoby byla celá čer­ná, prot­ka­ná nit­ka­mi namod­ra­lé­ho svět­la s fia­lo­vým opa­rem. Mnozí tvr­dí, že se blí­ží zká­za a konec světa, jiní jsou přes­věd­če­ni, že bozi koneč­ně shléd­li na Feldar a při­ná­ší spá­su. Tak či tak, hvěz­da je kaž­dým dnem vět­ší a vet­ší a občas se zdá jako­by její paprsky měni­ly bar­vu. Ve Feldaru se začí­na­jí dít podiv­né věci. Objevují se nové sek­ty odvra­ce­jí­cí lid od sta­rých bož­stev, všu­dy­pří­tom­ná magie mnoh­dy sel­há­vá. Mágové se uza­vře­li ve své uni­ver­zi­tě a mlčí. Kolují doměn­ky, že hvěz­da je výtvo­rem mágů nebo dílem něja­ké sek­ty. Feldar poma­lu zachva­cu­je cha­os a strach. Magie pozvol­na upa­dá v nemi­lost a pros­tý lid se bouří. 

Misky vah osu­du se opět nebez­peč­ně naklá­nějí. I nepatr­ný čin může zvrá­tit osud celé­ho Feldaru. Možná že ve tvých rukou leží budouc­nost. Možná že ve tvých.. 

Miesto

U Dubu, Dolní Jelení
U Dubu, u obce Dolní Jelení, okr. Rychnov nad Kněžnou

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Řád

12. 8. 2009 - 16. 8. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
U Dubu, Dolní Jelení, U Dubu, Dolní Jelení

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.